Yazdır
İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İnegöl'de avlulu kargir ev mahkemeden satılıktır (Çoklu satış)

İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00988633
Şehir : Bursa / İnegöl
Semt-Mahalle : MAHMUDİYE MAH. / İNEGÖL
: 139
Binadaki Kat Sayısı : 3
Yayınlandığı Gazeteler

GENÇ GAZETE 30.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/13 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
400,000 TL
Birinci Satış Günü
:
08.05.2019 11:00
Satış Yeri
:
İNEGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Bursa ili İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi 372 ada 14 parsel sayılı taşınmaz 139,95 m² yüzölçüme sahip olup, tapu niteliği avlulu kargir evdir. Taşınmaz üzerindeki bina toplam 3 kattan ibaret olup, binanın normal 2. katının bir kısmının açık teras olarak bırakılması ve hazihazırda bu amaçla kullanılıyor olması nedeniyle normal 2. katta yer alan dairenin kapalı alanı, zemin kat ve normal 1. kattaki daireden daha küçüktür. Dış cephesi sıvalı ve boyalı, üzerinde çatısı mevcut olan binanın tüm katlarında ikamet edilmektedir. Binanın ince inşaat işlerine ait zemin kaplaması, kapı doğraması gibi yapı malzemeleri güncelliğini kaybetmiş olmakla birlikte bina bünyesinde yer olan 3 dairenin pencereleri PVC doğrama ve çift camdır. Bakım gören bina ve bünyesindeki daireler iyi durumdadır. Şehir merkezine yakın bir noktada yer alan taşınmazın, yakın çevresi içinde günlük temel ihtiyaçların temin edilebileceği işyerleri ve pazaryeri mevcuttur. Taşınmazın cephe aldığı sokak bazında Belediye alt yapı hizmetleri ile elektrik, doğalgaz şebeke sistemi tesis edilidir.
Adresi : Mahmudiye Mh. Hasan Koyuncu Sk. No:8 Ve Mahmudiye Mh. Yukarı Çayır Sk. No:2 (Taşınmazın Zemin Katı İçin Ayrı Diğer Katları İçin İse Ayrı Sokağa Cepheli Girişi Vardır.) İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 139,95 m2
İmar Durumu : 07-07-2005/98 sayılı B.M.K. İle onaylı 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı içerisindedir. Ticaret alanında kalmaktadır. Bitişik nizam 3 kat imarlıdır. Ruhsat aşamasında otopark şartı aranacaktır. Parsel bazında zemin etüdü yapılacaktır. 1/1000 Ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Plan ve ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Satış Günü : 08/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : İNEGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Bursa ili İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi 390 ada 38parsel sayılı taşınmaz 2.779,00 m² yüzölçüme sahip olup tapu niteliği kavaklıktır. Taşınmazın zemini eğimsiz, yüzeyi tesfiyeli ve taşsızdır, taşınmazın yolu yoktur, fakat ulaşımı kolay olmakla özel mülke konu taşınmazlar ile çevrilidir. Taşınmaz kumlu, tınlı, süzek toprak özellikli, derin profilli ve drenaj sorunsuzdur. Taşınmaz üzerinde ekili ve dikili zirai unsur yoktur. Taşınmaz sulanır ve birinci sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmaz yerleşim alanına ve yola yakındır.
Adresi : Mahmudiye Mahallesi İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 2.779,00 m2
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planında "Tarım Alanında" kalmaktadır. 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Plan Hükümleri geçerlidir. Parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Büyük Ova Koruma sınırları içerisinde kalmaktadır. D.S.İ.'nin görüşü alındıktan sonra geçerlidir.
Kıymeti : 97.265,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Satış Günü : 08/05/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : İNEGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Bursa ili İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi 390 ada 47parsel sayılı taşınmaz 2.373,00 m² yüzölçüme sahip olup tapu niteliği kavaklıktır. Taşınmazın zemini eğimsiz, yüzeyi tesfiyeli ve taşsızdır, taşınmaz özel mülke konu taşınmazlar ile çevrilidir. Taşınmaz kumlu, tınlı, süzek toprak özellikli, derin profilli ve drenaj sorunsuzdur. Taşınmaz üzerinde kapama meyve bahçesi yoktur, 4 adet 25 yaşlarında ceviz ağacı, 20 yaşlarında 3 adet kiraz , 1 adet erik ağacı ile verim ömrünü tamamlamış şeftali ağaçları vardır. Taşınmaz sulanır ve birinci sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmaz yerleşim alanına ve yola yakındır.
Adresi : Mahmudiye Mahallesi İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 2.373,00 m2
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planında "Tarım Alanında" kalmaktadır. 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Plan Hükümleri geçerlidir. Parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Büyük Ova Koruma sınırları içerisinde kalmaktadır. D.S.İ.'nin görüşü alındıktan sonra geçerlidir.
Kıymeti : 89.488,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Satış Günü : 08/05/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : İNEGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İlk İhalelerin feshine sebep olan kişilerin ihaleye iştirakinde kendisine ihalenin peşin para yapılacağından, ihale bedelini yatırmak için süre verilmeyecektir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.