Yazdır

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/18 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul ili, Fatih ilçesi, Abdisubaşı mah., 2240 Ada, 24 parselde kayıtlı 8/100 arsa paylı, 4 nolu bağımsız bölümde kayıtlı daire nitelikli taşınmaz. Yavuz Selim Mahallesinde, tapuda kat mülkiyetli (204,50 m2 Yüzölçümlü) “Bodrum zemin dört normal ve bir çekme kat iki dükkan onbir daireli kargir apartman” nitelikli ana taşınmazda, Haliç caddesi 141 dış kapı numarası alan binada 1. kat Belediye numarataşma göre 2 iç kapı numarası alan taşınmazın tamamıdır. Betonarme karkas sistemde 3. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş takribi 45-50 yıllık ömre sahip 7 kattan ibaret olup, bodrum + zemin kat + 4 normal + çekme kattan oluşan binanın, yer döşemesi dökme mozaik, kapısı demir doğrama, duvarları plastik boyalı olup, l. kat, 4 bağımsız bölüm ve 2 iç kapı numaralı dairenin, merdivenlerden iniş yönünde, merdivenin sağ karşısında, daire olarak yer aldığı, 2 oda + salon + hol + mutfak + wc + banyo olarak planlandığı, 4 bağımsız bölüm ve iç kapı numaralı taşınmazın yasal alanın takribi 60,00 m2 alana sahip olduğu anlaşılmıştır. Kara - yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış, tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir bir mevkii de, Haliç caddesi üzerinde ulaşıma elverişli site içerisinde yer almakta olup yakın çevresinde donatı alanları bulunmaktadır.
İmar Durumu : İstanbul IV Numaralı, İstanbul I numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih ilçesi (Tarihi Yanmada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3. Derece koruma bölgesinde konut + ticaret alanında kalmakta olup, H: 12,50 metre irtifa aldığı belirtilmektedir
Kıymeti : 275.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındakigibi
1. Satış Günü : 11/03/2019 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 1. KAT B3-136 NUMARALI ODA B BLOK

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/18 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/01/2019