Yazdır

T.C.İSTANBUL1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAPU KAYDI : İstanbul İli,Eyüp İlçesi, Rami YeniMahallesi, Paşababa Mevkii 303 Ada, 17 Parsel,Yüzölçüm: 155,69 m², Ana Taş.Nitelik: Arsa Üzerinde On Meskenli Kargir Apartmanda 2/20 arsa paylı 1.Bodrum 1 nolu Bağımsız Bölüm, Zemin Tipi : Kat Mülkiyeti Zemin No: 19340825, buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birliktetaşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Bilir kişi raporunda taşınmaz''EyüpBelediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2016 tarih ve E.28352sayı ile gönderilen imar durumunda,“İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Rami Yeni Mahalle ,303 ada 17 parsel sayılı yer 17/12/2004 t.t 'li 1/1000 ölçekli Remi Revizyon İmar Planında B-4 ile işaretli Bitişik Nizam 4 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır,” denilmiştir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; " Tapu Kayıtlarında Eyüp İlçesi , Rami Yeni Mahalle ,Paşababa Mevkii, 303 Ada, 17 Parsel sayılı 155,69 m², yüzölçümlü arsa üzerinde Beş Katlı On Meskenli kargir Apartmanda 2/20 arsa paylı 1.Bodrum Bağımsız Bölüm No: 1, Mesken Nitelikli taşınmaz Paşababa Sokak No.55/1 adresindedir.Zemin+4 Normal kat olarak betonarme karkas tarzda inşa edilmiş binanın zemin katında bulunan bağımsız bölüm bina girişine göre sağ tarafında olup mesken olarak kullanalmaktadır.1 ada, Salon, Mutfak, Banyo+wc bölümlerinden oluşan daire giriş kapısı çelik kapı, yol cephesi penceresi PVC doğrama ve üzeri demir korkulukludur. Salon ve oda zemini muşamba , duvarların sıvalı - boyalı açık mutfak zemin ve duvarları seramik mutfak evye ve dolapları yapılı , banyo zemin ve duvarlı seramik kaplı , yarım küvetli . Lavaboludur. Doğalgaz kombili olan olan daire yaklaşık 44,00 m2.dir. Taşınmazın yakın çevresinde genellikle bitişik nizam şeklinde binalar bulunmaktadır. Bölgenin her türlü altyapısı tamamlanmış , kentsel hizmetlerden faydalanmaktadır. Çarşı, Pazar, Okul, Cami, Sağlık Tesisi ve her türlü alışveriş yerlerine yürüme mesafesindedir. Ulaşım imkanları elverişlidir. Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut bilir kişi raporuna göre taşınmazın değeri 180.000,00.TL. olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 1 dir.

SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 26/12/2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 11.00.’ dan - 11.05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup,ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 28/01/2019 PAZARTESİ GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 28.01.2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1051660) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2017/12 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %1 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerinbu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.08/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.