Yazdır

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17/1. maddesine göre ilan edilerek aynı Kanunun 45. maddesi göre açık ihale usulü ile satılacaktır.
Satılacak taşınmazların;

S.No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Alanı Arsa Payı Cinsi Bağ.Böl.
No
Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Muratpaşa Kışla 73 25 1.260 2625/63000 Mesken 14 279.000 8.370 05.07.2018 15.00
2 Muratpaşa Kışla 1280 3 548 3095/49520 Mesken 13 116.000 3.480 05.07.2018 15.10
3 Muratpaşa Sedir 1386 25 826 2/32 Mesken 15 146.000 4.380 05.07.2018 15.20
4 Muratpaşa Üçgen 1012 9 2.360 246/21000 Mesken C/124 266.000 7.980 05.07.2018 15.30
5 Kepez Kütükçü 7330 2 17.981 2/280 Mesken C/2 120.000 3.600 05.07.2018 15.40
6 Kepez Kütükçü 7324 1 14.158 2/224 Mesken D/1 118.000 3.540 05.07.2018 15.50
7 Kepez Zafer 7773 1 19.862 106/23538 Mesken A3/2 140.000 4.200 05.07.2018 16.00

2- Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.
3- İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-Söz konusu taşınmazlar 7061 sayılı Kanunun hükümlerine tabidir.
5- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.
GERÇEK KİŞİLERDEN:
5.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,
5.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
5.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
5.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
TÜZEL KİŞİLERDEN:
5.5- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
5.6- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
5.7- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
5.8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
5.9- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
6- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
İLAN OLUNUR.