Yazdır

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
İLAN

Müdürlüğümüze olan borçlarından dolayı haklarında 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde muhtelif sıralara kayden icra takiplerine geçilen aşağıdaki adı, soyadı, borç miktarı ve müdürlüğümüzce tespit edilen adresi aşağıda belirtilen borçlulara satış ilanı tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'un 103-106. Maddelerine göre İLANEN tebliğine karar verilmiştir. İlgililerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektupla, telgrafla, adreslerini bildirmeleri halinde kendisine süre ile kayıtlı yeniden tebliğ yapılacağı, aksi taktirde bir aylık süre içerisinde müracaat etmeyenler hakkında bu ilanın yayın tarihinden itibaren 1(bir) ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Borçlunun;
Unvanı: Burlu Tekstil San. Ve Ltd. Şti.
Şirket Ortağı: Halil İlhan BURLU
T.C. No: 26671418982
Adres: Halitpaşa Mah. 2. Filiz Sk. Montania Evleri Sitesi B-3 Blok No: 13E İç Kapı No: 17 Mudanya / BURSA
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün, DOSYA NO: 2019/123
1-) Tapu Kaydı: Taşınmaz, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hoca ali Zade(Selçuk Hatun) Mahallesi Rakım Sokak, Topuzoğulları Apt. No:10 D:2 posta adresinde konumludur
2-) İmar Durumu ve Önemli Özellikleri: Taşınmaz, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hoca ali Zade(Selçuk Hatun) Mahallesi Rakım Sokak, Topuzoğulları Apt. No:10 D:2 posta adresinde konumludur. Taşınmazın bulunduğu bina ;5320 ada 9 parselde bulunan, 339,77 m² alanlı arsa üzerine 3A sınıfında bitişik nizamda betonarme karkas yapı tarzında, bodrum+ zemin+3 normal kat olarak 1970-19720 yıllarında inşa edilmiş,Topuzoğulları Apartmanıdır.2 nolu bağımsız bölüm binaya Rakım Sokaktan ana giriş kapısı yönünden bakıldığında binanın zemin katında sağ tarafta kalmaktadır.Hol,mutfak, salon,2 oda,sofa,banyo ve balkondan ibaret olan taşınmazın brüt yüzölçümü 102 m² ,net yüzölçümü 90m²dir. Taşınmaz ½ hisselidir.
SATIŞ ŞARTLARI:
a-) İhalenin yapılacağı yer gün ve saat: İnönü Cad. No: 114 Osmangazi SGM 4. Kat konferans salonu Osmangazi/BURSA
1.Artırma: 10/12/2019 tarihinde saat 15:20-15:25 arasında
2.Artırma: 17/12/2019 tarihinde saat 15:20-15:25 arasında
b-) Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri: 82.500,00-TL KDV:%1’dir.
c-) Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin %75’i ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve aynı saatte yapılacak ikinci açık arttırmada rayiç bedelin %40’ı ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki birinci açık arttırmada istekli çıkmaz ve pey sürülmezse ikinci açık arttırmada 6183 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince birinci açık arttırmadaki şartlar aranacaktır
d-) Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5’i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin 1. ile 4. bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, kdv, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
e-) Satışa iştirak etmek isteyenlerin yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ile yeterli teminatlarını ihaleden önce Müdürlüğümüz veznesine veya satış komisyonuna yatırarak, makbuzu İcra Satış komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur. Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
f-) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.
g-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Osmangazi SGM İcra Satış Servisinde açık olup masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
h-) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.
ı-) İhaleye iştirak edecek istekli, ihalede her artırımda en az 100,00-TL pey sürecektir.
i-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/123 sayılı satış dosya numarası ile İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.07/11/2019