Yazdır

KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

ABANA İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ, SAHİL YOLU MEVKİİNDE BULUNAN
1 ADET (KAYMAKAM EVİ VE BAHÇESİ ) TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR:1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Abana İlçesi, Merkez Mahallesi, Sahil Yolu mevkiinde bulunan 40 ada, 160 parselde kayıtlı 509,77 m2 yüzölçümlü vasfı kargir tek katlı bina ve bahçesi (Kaymakam Evi) olan taşınmazın 850.000,00 TL muhammen bedel üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

2- Kaymakam evi ve bahçesi olan taşınmazın (509,77 m2) muhammen bedeli 850.000,00 TL olup, geçici teminatı 25.500,00 TL.

3- İhale 19.11.2019 Salı günü saat 11.00 de “Valilik binası toplantı salonunda” Encümenimiz tarafından yapılacaktır.

4-İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)
b) 2019 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
c) Vekaleten katılanlar için 2019 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2019 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2019 yılına ait noter tasdikli sureti.
f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 18.11.2019 tarihi saat 17:30’a kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Komisyon Başkanlığına verilecektir.

6-İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

7-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.