Yazdır

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/2010 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hüsam Bey Mah. 2174 Ada, 3 Parsel, ''ALTINDA DÜKKANI OLAN KARGİR EV'' nitelikli ana taşınmazın tamamı.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Fatih İlçesi, Zeyrek (tapuda Hüsam Bey) Mahallesi, Macar Kardeşler Caddesinde, tapunun 2174 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı ve Macar Kardeşler Caddesinden 6 dış kapı numarası alan 29,00m2 miktarlı arsa dahilindeki altında dükkanı olan kargir ev vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Tapu kaydında altında dükkanı olan kargir ev vasıflı taşınmazın mahallinde; bodrum kat+ zemin kat+ asma kat+ 2 normal kat+ çekme kattan müteşekkil, bitişik nizamda, 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile restore edilmiş olan bina bulunmaktadır. Bina girişinin de bulunduğu zemin kat mağaza olarak kullanılmakta olup seramik döşemeli, duvarları sıvalı boyalı, cam vitrinlidir. Katlara çıkış beton basamaklı dahili merdiven ile yapılmaktadır. Bodrum, zemin ve normal kat alanları 28,00m2, çatı katında 18,00m2 alanlı ofis ve WC, 10,00m2 alanlı teras bulunmaktadır. Binanın toplam inşaat alanı 168,00m2’dir. Normal ve çatı katında pencere doğramaları ahşap, duvarları sıvalı-boyalı, zeminleri kısmen beton kısmen PVC döşemelidir. Taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmazın bakım-onarım ihtiyacı bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ticaret alanında bulunmakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ticaret alanında bulunmakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.
Adresi : Zeyrek Mah. Macar Kardeşler Cad. No:6 Fatih/İSTANBUL
İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03.05.2017 tarih ve 3510 sayılı imar durum yazısına göre söz konusu taşınmaz; İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi, Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 3. Derece Koruma Bölgesinde, 3. derece ticaret alanında kalmakta olup, parselde eski kaydı bulunmaktadır. Her türlü uygulama ve yapılaşma halinde Koruma Kurulundan karar alınması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu parsel Eyüp-Alibeyköy-Vezneciler Tramvay Hattında kalmaktadır. Yeni yapılaşma halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir, denilmiştir.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ''Yapısı II. Sınıf Eski Eserdir'' Beyanı mevcut olup, tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/05/2019 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI B BLOK 1. KAT KAPI NO:B3-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2010 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.