Yazdır
ALAPLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Alaplı'da kargir bina mahkemeden satılıktır (Çoklu satış)

ALAPLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00928334
Şehir : Zonguldak / Alaplı
Semt-Mahalle : MOLLABEY KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA 67 16.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/4 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
184,611 TL
Birinci Satış Günü
:
19.02.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
19.03.2019 14:00
Satış Yeri
:
Merkez mahallesi Eski açık pazar yeri eski tansa üstü belediye kültür salonu 2. kat Alaplı/ZONGULDAK

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ALAPLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Zonguldak İl, Alaplı İlçe, 129 Ada, 2 Parsel, MOLLABEY Mahalle/Köy, Satış konusu taşınmaz Mollabey Köyü Köyiçi mevkiinde olup 800,47 m2?dir.Taşınmazın toprak yapısı killi ? kumlu, eğimi % 3-5 olupüzerinde 1 adet 3 katlı yapı ,5-7 yıllık 2 adet Erik ağacı, lahana ekilisi bulunmakta ve geri kalan kısım boş haldedir. Taşınmazın toprak yapısı,büyüklüğü,bitki örtüsü ,eğimi,ulaşımı gibi özellikleri göz önüne alındığında taşınmazın 1m2 'nin değerinin 35 TL/ m2 dir.Alaplı Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce 2014 yılı5-7 yaş Ceviz dikilisinin değeri 50 TL?dir. Taşınmazın üzerinde tabanda oturması 130 m2 olan toplam 3 katlı kargir tarzda yapılmış 3 katlı bir yapı bulunmaktadır.Binanın kapısı kilitli olduğundan içeri girilemediğinden dışarıdan yaptığımız tetkikler neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edildi .Bu yapının kapı numarası 29 ve 29-A 'dır.Bodrum kat; Köy içi yol kotunun altında teşkil ettirilmiş bu kat ; depo, ardiye ve kümes olarak halen kullanılmaktadır.Zemin Kat-Normal Kat : İkametgah olarak planlanmış olan bu iki kat ayrı bağımsız bölüm halinde halen kullanılmaktadır. İkametgah olarak kullanılan katların dışdoğramaları plastik doğrama olup,yapının dış cephe boyaları kısmen bozulmuş bir haldedir.Yapının çatısı kiremit örtülü olup çatı eğimi içerisinde kullanılma maksatlı mahaller teşkil ettirilmiş bir halde olup natamam bir durumdadır. Yapı genel olarak vasat kalitede bir yapıdır.Ekli fotoğraflardan da görüleceği üzere yapıya bitişik 90 m2 büyüklüğünde çardak ( balkon ) olarak teşkil ettirilmiş betonarme bir yapı mevcuttur. Tapu kaydında Yapının Halil oğlu Ahmet SARAÇOĞLU?na ait olduğu yazmaktadır.Yapı 3 A gurubunda bir yapı olup yaklaşık 30-35 yıllık bir yapıdır. YAPIM DEĞERİ ( Kıymet Takdiri Tarihi İtibariyle)
BodrumKat ( depo-ardiye ) : 130 m2 x 694 TL/m2x 0,40x 0,60: 21.652,80 TL
Zemin Kat-Normal Kat ( ikametgah ): 2 x140 m2 x 694 TL/m2x 0,60 : 116.592,00 TL
Çatı Mahalli ( Natamam ) : 70 m2 x 100 TL/m2 :7.000,00 TL
Çardak ( Balkon ) :90 m2 x 125 TL/m2:11.250,00 TL
Toplam Yapım Değeri : 156.494,80 TL.Yapım Değerleri Hesaplanırken Aşınma Payı % 40 olarak Bodrum kat tamamlanma oranı % 40 alınmıştır.2018 yapı yaklaşık maliyetleri Bakanlıkça açıklanmadığından değerlendirme de yapı yaklaşık maliyeti 2017 yılındaki 694 TL/m2 olarak alınmıştır.Taşınmazın Çıplak Değeri : 800,47 m2 x 35 TL/m2 = 28.016,45 TL
Dikililerin Toplam Değeri : 2 Adet x50 TL/Adet = 100,00 TL
Halil oğlu Ahmet SARAÇOĞLU?na Ait Yapının Toplam Değeri : 156.494,80 TL
Taşınmazın Toplam Değeri : 184.611,25 TL
Kıymeti : 184.611,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -Tapu kaydındaki gibidir.Dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Merkez mahallesi Eski açık pazar yeri eski tansa üstü belediye kültür salonu 2. kat Alaplı/ZONGULDAK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Zonguldak İl, Alaplı İlçe, 134 Ada, 46 Parsel, MOLLABEY Mahalle/Köy, Satışa konu olantaşınmaz Mollabey Köyü Elmalık mevkiinde olup100,95 m2?dir. Taşınmazın toprak yapısı killitınlı, eğimi % 3-5 olupüzerinde 10-12 yıllık 3 adet Erik ağacı ve bezelye ekilileri bulunmaktadır. Köy yerleşik alanı içerisinde ana yola yakın ve ulaşım çok kolaydır.
Taşınmazın toprak yapısı,büyüklüğü,bitki örtüsü ,eğimi,ulaşımı gibi özellikleri göz önüne alındığında taşınmazın 1m2 'nin değerinin 14 TL/ M2 dir.Alaplı Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce 2018 yılı10-12 yıllık Erik dikilisinin değeri 75 TLdir.
Taşınmazın Çıplak Değeri : 100,95 m2* 14 TL = 1.413,30 TL.Dikililerin Toplam Değeri : 3 Adet * 75 TL/m2= 225,00 TL.Taşınmazın Toplam Değeri : 1.638,30 TL
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.638,30 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -Tapu kaydındaki gibidir.Dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Merkez mahallesi Eski açık pazar yeri eski tansa üstü belediye kültür salonu 2. kat Alaplı/ZONGULDAK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Zonguldak İl, Alaplı İlçe, 134 Ada, 20 Parsel, MOLLABEY Mahalle/Köy, Satış konusu taşınmaz Mollabey Köyü Elmalık mevkiinde olup5.761,89 m2?dir. Taşınmazın toprak yapısı killitınlı, eğimi % 3-15 olupüzerinde az birkısımda çalılıklar ,ağaççıklar ve geri kalan kısımda da30-35 yıllık 300 adet Fındık Ocağı bulunmaktadır.Taşınmazın toprak yapısı,büyüklüğü,bitki örtüsü ,eğimi,ulaşımı gibi özellikleri göz önüne alındığında taşınmazın 1m2 'nin değerinin 15TL/ m2 dir.Taşınmazın Çıplak Değeri : 5.761,89 m2* 15 TL/m2 = 86.428,35 TL
Dikililerin Toplam Değeri : 300 Adet* 100 TL/Adet = 30.000,00 TL.Taşınmazın Toplam Değeri : 116.428,35 TL
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 116.428,35 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -Tapu kaydındaki gibidir.Dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Merkez mahallesi Eski açık pazar yeri eski tansa üstü belediye kültür salonu 2. kat Alaplı/ZONGULDAK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Zonguldak İl, Alaplı İlçe, 124 Ada, 2 Parsel, MOLLABEY Mahalle/Köy, Satışakonu olantaşınmaz Mollabey Köyü Karagöl mevkiinde olup247,63 m2?dir.Taşınmazın toprak yapısı killikumlu, eğimi % 3-5 olupüzerinde 10-15 yıllık 1 adet Ceviz ağacı ve geri kalan kısmı boş olarak bulunmaktadır.Dere kenarın da bulunmaktadır.Ulaşım biraz zordur.
Taşınmazın toprak yapısı,büyüklüğü,bitki örtüsü ,eğimi,ulaşımı gibi özellikleri göz önüne alındığında taşınmazın 1m2 'nin değerinin 8 TL/ M2 dir. Alaplı Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce 2018 yılı10-15 yaş Ceviz dikilisinin değeri 80 TLdir.
Taşınmazın Çıplak Değeri : 247,63 m2 * 8 TL/m2 = 1.981,04 TL
Dikililerin Toplam Değeri : 1 Adet * 80 TL/Adet= 80,00 TL
Taşınmazın Toplam Değeri : 2.061,04 TL
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 2.061,04 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -Tapu kaydındaki gibidir.Dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Merkez mahallesi Eski açık pazar yeri eski tansa üstü belediye kültür salonu 2. kat Alaplı/ZONGULDAK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Zonguldak İl, Alaplı İlçe, 130 Ada, 26 Parsel, MOLLABEY Mahalle/Köy, Satışa konu olantaşınmaz Mollabey Köyü Kabaklık mevkiinde olup4.490,73 m2?dir. Taşınmazın toprak yapısı killitınlı, eğimi % 3-15 olupüzerinde 30-35 yıllık 290 adet Fındık Ocağı bulunmaktadır.Köy yerleşim yerinden biraz uzak ve ulaşım biraz zordur.Taşınmazın toprak yapısı,büyüklüğü,bitki örtüsü ,eğimi,ulaşımı gibi özellikleri göz önüne alındığında taşınmazın 1m2 'nin değerinin 15 TL/ M2 dir.
Taşınmazın Çıplak Değeri : 4.490,73 m2 x 15 TL/m2 = 67.360,95 TL
Dikililerin Toplam Değeri : 290 Adet * 100 TL/Adet = 29.000,00 TL
Taşınmazın Toplam Değeri : 96.360,95 TL
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 96.360,95 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -Tapu kaydındaki gibidir.Dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Merkez mahallesi Eski açık pazar yeri eski tansa üstü belediye kültür salonu 2. kat Alaplı/ZONGULDAK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Zonguldak İl, Alaplı İlçe, 134 Ada, 39 Parsel, MOLLABEY Mahalle/Köy, Satışakonu olantaşınmaz Mollabey Köyü Elmalık mevkiinde olup2.739,71 m2?dir. Taşınmazın toprak yapısı killitınlı, eğimi % 3-5 olupüzerinde 25-30 yıllık 140 adet Fındık Ocağı bulunmaktadır.Köy yerleşik alanı içerisinde ana yola yakın ve ulaşım çok kolaydır.
Taşınmazın toprak yapısı,büyüklüğü,bitki örtüsü ,eğimi,ulaşımı gibi özellikleri göz önüne alındığında taşınmazın 1m2 'nin değerinin 16 TL/ m2 olacağı görüş ve kanaatindeyiz.Tapu kaydında Fındık ağaçlarının Halil oğlu Ahmet SARAÇOĞLU?na ait olduğu yazmaktadır.
Alaplı Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce 2018 yılı20 yaş üzeri fındık dikilisinin değeri 100 TLdir.Taşınmazın Çıplak Değeri : 2.739,71 m2 x 16 TL/m2 = 43.835,36 TL
Halil oğlu Ahmet SARAÇOĞLU?na Ait Dikililerin Toplam Değeri : 140 Adet x 100 TL/Adet= 14.000,00 TL.Taşınmazın Toplam Değeri : 57.835,36 TL
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 57.935,36 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -Tapu kaydındaki gibidir.Dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : Merkez mahallesi Eski açık pazar yeri eski tansa üstü belediye kültür salonu 2. kat Alaplı/ZONGULDAK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Zonguldak İl, Alaplı İlçe, 130 Ada, 39 Parsel, MOLLABEY Mahalle/Köy, Satışa konu olantaşınmaz Mollabey Köyü Kabaklık mevkiinde olup1.114,20 m2?dir. Taşınmazın toprak yapısı killitınlı, eğimi % 3-5 olupüzerinde 30-35 yıllık 80 adet Fındık Ocağı bulunmaktadır. Taşınmaz köy yerleşim alanına çok yakın ve ulaşım vardır.Taşınmazın toprak yapısı,büyüklüğü,bitki örtüsü ,eğimi,ulaşımı gibi özellikleri göz önüne alındığında taşınmazın 1m2 'nin değerinin 16 TL/ m2 dir.
Taşınmazın Çıplak Değeri : 1.114,20 m2 x 16 TL/ m2 = 17.827,20 TL
Dikililerin Toplam Değeri : 80 Adet x 100 TL/Adet = 8.000,00 TL
Taşınmazın Toplam Değeri : 25.827,20 TL
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 25.827,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -Tapu kaydındaki gibidir.Dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Merkez mahallesi Eski açık pazar yeri eski tansa üstü belediye kültür salonu 2. kat Alaplı/ZONGULDAK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Zonguldak İl, Alaplı İlçe, 130 Ada, 1 Parsel, MOLLABEY Mahalle/Köy, satışakonu olantaşınmaz Mollabey Köyü Kabalık mevkiinde olup958,56 m2?dir. . Taşınmazın toprak yapısı killitınlı, eğimi % 1-3 olupüzerinde lahana ekilileri ve kuru otlar vardır. Köy yerleşik alanı içerisinde ana yola cepheli ve ulaşımkolaydır. Taşınmazın toprak yapısı,büyüklüğü,bitki örtüsü ,eğimi,ulaşımı gibi özellikleri göz önüne alındığında taşınmazın 1m2 'nin değerinin 20 TL/ M2 dir.Taşınmazın Toplam Değeri : 958,56 m2* 20 TL/m2 = 19.171,20 TL
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 19.171,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -Tapu kaydındaki gibidir.Dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 15:45 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 15:45 - 15:50 arası
Satış Yeri : Merkez mahallesi Eski açık pazar yeri eski tansa üstü belediye kültür salonu 2. kat Alaplı/ZONGULDAK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Zonguldak İl, Alaplı İlçe, 130 Ada, 3 Parsel, MOLLABEY Mahalle/Köy, Satışa konu olantaşınmaz Mollabey Köyü Kabaklık mevkiinde olup399,00 m2?dir. Taşınmazın toprak yapısı killitınlı, eğimi % 3-15 olupüzerinde 30-35 yıllık 15 adet Fındık Ocağı bulunmaktadır.Taşınmaz köy yerleşim alanına çok yakın ve ulaşım vardır.Taşınmazın toprak yapısı,büyüklüğü,bitki örtüsü ,eğimi,ulaşımı gibi özellikleri göz önüne alındığında taşınmazın 1m2 'nin değerinin 16 TL/ m2 odir.
Taşınmazın Çıplak Değeri : 399,00 m2 x 16 TL/ m2 = 6.384,00 TL
Dikililerin Toplam Değeri : 15 Adet x100 TL/Adet = 1.500,00 TL
Taşınmazın Toplam Değeri : 7.884,00 TL
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 7.884,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -Tapu kaydındaki gibidir.Dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : Merkez mahallesi Eski açık pazar yeri eski tansa üstü belediye kültür salonu 2. kat Alaplı/ZONGULDAK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.