Yazdır

BURSA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN5449 Ada 3 Parsel üzerinde bulunan Akçağlayan Mahallesi Akçağlayan Toplu Konutları içi 503. Sokak adresinde konuşlu 550 m2 olan kapalı alanın 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.


Tahmini bedeli Aylık 2.500,00-TL (KDV Dahil)
Geçici teminatı 2.700,00-TL

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 06/08/2019 Salı günü saat 14.00'de yapılacaktır.
Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin;
a) Kanuni ikametgahlarını belirleyen belge,
b) Geçici teminata ait vezne makbuzu veya Banka teminat mektubu,
c)Tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayii odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinden önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde müracaatları ilan olunur.

*** Bu İhale İlanı Belediyemiz internet sitesinden (www.yildirim.bel.tr)’de görülebilir.