Yazdır

BURSA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

A- Duaçınar Mahallesi Uzun Cadde Dikmen Sokak üzerinde 20m2 alanlı çay ocağının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi,

Tahmini bedeli Aylık 850,00 TL (KDV Hariç)
Geçici teminatı 918,00 TL
İhale tarih ve saati 08.10.2019 Salı günü saat 14:00

İhale, Belediyemiz Encümeninde yapılacaktır.
Şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

 1. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve aşağıdaki belgelerin sunulması zorunludur. İstenen tüm belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyetleri konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

  1. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

  1. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

   1. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

   2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 1.3.1.’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

  1. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   1. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri,

  1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

 1. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Yıldırım Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli, emlak borcu gibi birikmiş borcu olan ve hakkında Yıldırım Belediyesi tarafından icra takibi başlatılan isteklilerin teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Yukarıda istenilen belgeler Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

* Bu ihale ilanı Belediyemiz internet sitesinden (www.yildirim.bel.tr) ‘de görülebilir.