Yazdır

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

1- İdarenin
a) Adı : Turhal Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – TOKAT
c) Telefon – Faks Numarası : 3562751031/214 – 3562761156
2- Mülkiyeti belediyemize ait Osman Gazi Mahallesi 71 ada 36 parsel zemin kat bağımsız bölüm 56 numaralı işyeri 36.000,00 TL, 57 numaralı işyeri 36.000,00 TL, muhammen bedel üzerinden Turhal Belediyesince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.
3- a) İhalenin Yapılacağı yer : Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası
b) Tarihi ve Saati : 21.03.2019. – 10 00
4- İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler
a) Özel Şahıslar; b) Tüzel Kişilikler
- Kanuni ikametgâh - Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.
- İmza beyannamesi - İmza sirküsü
- Nüfus cüzdanı fotokopisi ( T.C kimlik numaralı) - Nüfus cüzdanı fotokopisi ( T.C kimlik numaralı
- Tebligat Adres Beyanı - Tebligat Adres Beyanı
- Sicil Gazetesi
c) Geçici teminat belgesi
d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname
5- Satışı yapılacak taşınmazların, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin 4. bendinin (r) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.
6- Geçici teminat miktarı;
— İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar belediyeye yatırılacaktır.
7-İhaleden doğacak kanuni kesintiler,İlan bedeli,tellallık harcı,damga vergisi ve diğer harçlar müşteriye aittir
8- Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.
10- İhaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilecektir.
11- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.