Yazdır
TAVŞANLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tavşanlı/Yeni'de 90 m² depo icradan satılıktır (çoklu satış)

TAVŞANLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027557
Şehir : Kütahya / Tavşanlı
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / TAVŞANLI
: 90
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 20.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/1043 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
220,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.08.2019 15:10
İkinci Satış Günü
:
17.09.2019 15:10
Satış Yeri
:
Tavşanlı Belediye Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu Tavşanlı/Kütahya

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. TAVŞANLI İCRA DAİRESİ

2015/1043 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, 193 Ada, 35 Parsel, Yeni Mahalle, 1 Nolu Bağımsız Bölüm'dür .Söz konusu Taşınmaz Kütahya İli ,Tavşanlı İlçesi, Yeni Mahalle Akseven Sokak No:4/D Posta adresindedir. Tapu Kayıtlarında Arsa niteliğindeki Taşınmazın 31/240 arsa paylı Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm numaralı Depo niteliğinde Kat irtifakı yapılmış yaklaşık 90 m² alanlı depodur. Taşınmaz Tavşanlı ilçesi ana arterlerinden Haşim Benli bulvarı ile Kuruçay Caddesi arasında bağlantı yolu olan Akseven Sokağa cephelidir. Tapu kayıtlarının Beyanlar hanesinde ' Yönetim Planı:03.03.1998 tarihli ' denilmektedir. Taşınmaz için Tavşanlı Belediyesinden 31.12.1993 tarih 985/505(93) ruhsat numarası ile inşaat ruhsatı bulunmaktadır. Yapı kullanma izin belgesine rastlanılmamıştır.Binanın dış çerçeveleri alüminyum çerçeve, pvc çerçeve ile oda bölüntüleri yapılmış, içerisindeki duvarlar alçı sıvalı ve boyalı, tabanlar granit kaplı, mutfak ve lavabo kısmı bulunan halen kullanılan işyeri konumundadır.
Deponun Fiyatı Tespit edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerini kullanmak yanıltıcı olacağından Ayrıca Deponun kat irtifakı yapıldığından mahalli rayiç değerler esas alınacaktır. Buna göre; Deponun büyüklüğü, konumu, yaşı, özellikleri, kira getirisi, yıpranma payları ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında Zemin kat 1 bağımsız bölüm numaralı Depo Arsa payı dahil Toplam 220.000,00 TL bedel ile değerlendirilir.
Yüzölçümü : 710,10 m2
İmar Durumu : Tavşanlı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.12.2017 tarih 5426 sayılı yazısında Taşınmaz ' Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli 30 L III B uygulama imar planında Bitişik Nizam Bodrum + 5 kata müsaadeli mesken alanında kalmaktadır. denilmektedir.
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/08/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Tavşanlı Belediye Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu Tavşanlı/Kütahya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Göbel Mahallesi, Pınarbaşı Mevkii 2829 Parsel de kayıtlı tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmazın Tapu kayıtlarının Beyanlar Hanesinde ' 3083 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır. Tarım reformu genel müdürlüğü.' denilmektedir. Taşınmaz D.S.İ. Kanalı ve Kanal yoluna cepheli olup Göbel Kaplıca yoluna yaklaşık 1000 metre, Göbel Köy yerleşim alanına yaklaşık 2300 metre mesafededir.
İlgili Tarlanın konumu, büyüklüğü, vasfı ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında mahalli rayiç değerlere göre m2 birim fiyatı3,00 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre;
Taşınmazın Toplam Değeri: 31.096,00 m² x 3,00 TL/m² = 93.288,00 TL olarak bulunur.
Yüzölçümü : 31.096,00 m2
İmar Durumu : Tavşanlı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2017 tarih 5543 sayılı yazısında Taşınmaz 1/25000 ölçekli Tavşanlı Göbel Termal Turizm Çevre Düzeni Planı içerisinde Sulu mutlak tarım arazisi içerisinde kalmakta olup Belediyemiz mücavir saha dışındadır. denilmektedir.
Kıymeti : 93.288,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/08/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : Tavşanlı Belediye Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu Tavşanlı/Kütahya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi,Göbel Mahallesi, Hamam Mezarlığı Mevkii , 2874 Parsel de kayıtlı tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmazın Tapu kayıtlarının Beyanlar Hanesinde ' 3083 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır. Tarım reformu genel müdürlüğü, denilmektedir. Taşınmaz Güneyinden Kadastral yola cepheli arka kısmından D.S.İ. Kanalına cephelidir. Göbel Kaplıca yoluna yaklaşık 650 metre, kaplıca merkezine yaklaşık 1000 metre, göbel Köy yerleşim alanına yaklaşık 2200 metre mesafededir.
İlgili Tarlanın konumu, büyüklüğü, vasfı ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında mahalli rayiç değerlere göre m2 birim fiyatı 4,00 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre;
Taşınmazın Toplam Değeri: 26.622,00 m² x 4,00 TL/m² = 106.488,00 TL olarak bulunur.
Yüzölçümü : 26.622,00 m2
İmar Durumu : Tavşanlı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2017 tarih 5543 sayılı yazısında Taşınmaz ' bir kısmı Tavşanlı mücavir alan sınırında olup 1/25000 ölçekli büyük bir kısmı Tavşanlı Göbel Termal Turizm Çevre Düzeni Planı içerisinde Sulu mutlak tarım arazisi içerisinde kalmaktadır. denilmektedir.
Kıymeti : 106.488,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/08/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Tavşanlı Belediye Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu Tavşanlı/Kütahya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Göbel Mahallesi, Hamam Mezarlığı Mevkii, 2872 Parsel de kayıtlı tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmazın Tapu kayıtlarının Beyanlar Hanesinde ' 3083 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır. Tarım reformu genel müdürlüğü. denilmektedir. Taşınmaz Kadastral yola cephesi bulunmayıp D.S.İ. Kanalına cephelidir. Göbel Kaplıca yoluna yaklaşık 650 metre, Göbel Köy yerleşim alanına yaklaşık 2200 metre mesafededir.
İlgili Tarlanın konumu, büyüklüğü, vasfı ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında mahalli rayiç değerlere göre m2 birim fiyatı 4,00 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre;
Taşınmazın Toplam Değeri: 7.715,00 m² x 4,00 TL/m² = 30.860,00 TL olarak bulunur.
Yüzölçümü : 7.715,00 m2
İmar Durumu : Tavşanlı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2017 tarih 5543 sayılı yazısında Taşınmaz 1/25000 ölçekli Tavşanlı Göbel Termal Turizm Çevre Düzeni Planı içerisinde Sulu mutlak tarım arazisi içerisinde kalmakta olup Belediyemiz mücavir saha dışındadır. denilmektedir.
Kıymeti : 30.860,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu taydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/08/2019 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri : Tavşanlı Belediye Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu Tavşanlı/Kütahya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1043 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/06/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.