Yazdır
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarlabaşı Projesi kapsamında muhtelif taşınmazların satışı yapılacaktır

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beyoğlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No: 121 BEYOĞLU/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


Tarlabaşı Projesi Kapsamında Belediyemize ait olan Muhtelif Taşınmazların Satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin

a) Adresi : Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Cad. No: 121 34430 BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124440160 - 2122937630
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma2@beyoglu.bel.tr


2- Taşınmazların Sıra Numaralarına göre ihalesi yapılacaktır.

Sıra No 1- Taşınmaza Ait Bilgiler
İlçesi : Beyoğlu
Adres : Çukur Mahallesi Çukur Sokak
Pafta-Ada-Parsel : 7 Pafta 363 Ada 6 Parsel
Kat : İkinci Kat
Bağımsız Bölüm No : 5
Yüzölçümü : 58,00 m²
İdare Payı : Tam (Arsa Payı 28/165)
Mülkiyet Durumu : Beyoğlu Belediyesi
Muhammen Bedeli : 361.000,00TL
Geçici Teminat Bedeli : 10.830,00TL

Sıra No 2 - Taşınmaza Ait Bilgiler
İlçesi : Beyoğlu
Adres : Şehit Muhtar Mahallesi / Eski Çeşme Sokak
Pafta-Ada-Parsel : 10 Pafta 386 Ada 22 Parsel
Kat : -------
Bağımsız Bölüm No : -------
Satışa Konu Alan : 72,50 m²
Satışa Konu Hisse : 1/1
Mülkiyet Durumu : Beyoğlu Belediyesi
Muhammen Bedeli : 1.295.000,00TL
Geçici Teminat Bedeli : 38.850,00TL

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer : Beyoğlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No: 121 BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 26.03.2019 Salı Günü, Saat 10:00
c) Ödeme Şekli : Peşin


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Gerçek kişilerden istenen evraklar
4.1.1. Nüfus Cüzdanı Sureti veya T.C.Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü
Belgesi” veya “Pasaport”,
4.1.2. Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair İkametgâh Belgesi,
4.1.3. Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,
4.1.4. Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
4.1.5. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
4.1.6. Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),
4.1.7. Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi
4.2. Tüzel kişilerden istenen evraklar
4.2.1. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi,
4.2.2. Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi,
4.2.3. Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,
4.2.4. Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
4.2.5. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
4.2.6. Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),
4.2.7. Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
4.2.8. Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
4.3. Teklif Mektubu (İstekliler ihalede her iki taşınmazın satışına ayrı ayrı teklif verebileceklerdir.)
4.4. Şartnamenin satın aldığına dair makbuz.
5.İhaleye Katılma Şartları : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. İhaleye, söz konusu ihale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir.
6.İhaleye Katılamayacaklar : İhaleye katılma şartlarını taşımayan ve aynı Kanunun 6. maddesi uyarınca ihaleye katılması Kanunen mümkün bulunmayan veya kanunlardaki hükümler gereğince kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ile Türkiye’de ilgili mevzuat uyarınca gayrimenkul edinmesi mümkün bulunmayan yabancı istekliler ihaleye katılamazlar.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL (bintürklirası) karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği (Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No: 50 (IMP Altı) Beyoğlu/İSTANBUL) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye katılacak olan istekli ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden önce Beyoğlu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden sicil (ünvan, vergi no, tebligat adresi, telefon, fax, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır.
7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen ve Kararlar Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
10. İhale ilanda belirtilen sıra numarasına göre yapılacaktır. İstekliler ihalede her iki taşınmazın satışına ayrı ayrı teklif verebileceklerdir.


İLAN OLUNUR.