Yazdır
TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Süleymanpaşa/Ortacami mahallesindeki Devlet Hastanesi kantini İl Sağlık Müdürlüğünden kiralıktır

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
    Tekirdağ Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Kantin ve Kafeterya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Devlet Hastanesi Satın alma Birimi Eski Cami Mah., Hastane Sok. No:1 Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI


Tekirdağ Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Kantin ve Kafeteryaların Kiralama İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak ,Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

1-İhale konusu iş :
Tekirdağ Devlet Hastanesi (1.Kısım) Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi

2-İşin süresi : 15 (on beş) ay
3-İhalenin Yapılacağı Yer :
Tekirdağ Devlet Hastanesi Satın alma Birimi Eski Cami Mah., Hastane Sok. No:1 Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ Tel :282 258 65 65
4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedeller:
Tekirdağ Devlet Hastanesi (1.Kısım) Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi 12 aylık tahmini kira bedeli 509.062,11 TL (beş yüz almış iki bin lira on bir kr.)
5- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat:
25.03.2019 Pazartesi günü saat 14:00’ de Tekirdağ Devlet Hastanesi (1.Kısım) Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi ihalesi yapılacaktır.
6- Kantin Alanı:
Tekirdağ Devlet Hastanesi (1.Kısım) Kantin ve Kafeterya Kantin alanı 288 m²
7-İlanın 1.Maddesinde belirtilen işler için İdareden doküman almak zorunludur.(Dekontta hangi iş için olduğu yazılacaktır.)
8-İlanın 1.Maddesinde belirtilen işler için, istekliler katılmak istedikleri işe ait tahmini 12 Aylık Kira Bedelinin (509.062,11 TL.) %20’u oranında (101.812,42 KR..) Geçici Teminat vereceklerdir.
9-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)İstekliler Geçici teminatı 12 Aylık Kira Bedelinin %20’u oranında olan tutarı ( Tekirdağ Devlet Hastanesi 1.Kısım için: (101.812,42 kr.) Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 64 0001 2009 3040 0005 0000 16 nolu hesabına veya. veya Tekirdağ Devlet Hastanesi veznesine nakit yatırılabilmektedir.. Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
10- İhaleye katılacaklardan sunulması istenen evraklar şunlardır:

 1. İkamet ilmühaberi (altı aydan eski olamaz) ve tebligat için Türkiye’den adres beyanı
 2. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) veya onaylı nüfus kayıt örneği
 3. Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşundan son altı ay içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkileri olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği.
 4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve (b) bendindeki belgeler.
 6. İsteklinin iş ortağı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 7. Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu ya da geçici teminatı gösteren belge.
 8. Şartname alındığını gösterir banka dekontu.
 9. Cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı (ihale ilk ilan tarihinden itibaren altı aydan eski olamaz.), ihaleye girecek tüzel kişiliğin her birinin ayrı ayrı, gerçek kişi iş ortaklığı durumunda da her bir kişinin ayrı ayrı sabıka kaydı belgesi ibrazı zorunludur.
 10. İlgili resmi kurumdan SGK borcu yoktur yazısı (İlk İlan tarihi itibari ile bir önceki SGK ödeme son takvimine göre)
 11. İlgili resmi kurumdan vergi borcu yoktur yazısını gösterir belge (İlk İlan tarihi itibari ile)
 12. İhaleye katılacak istekli, kantin işletmeciliği ustalık/kalfalık, gıda, bakliyat, büfe, kantin işletmeciliği kurs bitirme belgesi yada aşçılık belgesi, ihale konusu iş ile ilgili alınmış veya işyeri açma belgelerinden en az birinin aslını veya noter tasdikli örneğini teklif dosyasında sunacaktır. İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise bu maddede istenen belge tüzel kişilikte bordrolu olarak çalışan kişiye ait olacak ve SGK dökümleri ihale dosyasına eklenecektir.

11- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Satın alma Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir ve Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 64 0001 2009 3040 0005 0000 16 nolu hesaba 100 (yüz)TL yatırarak temin edilebilir veya Malkara Devlet Hastanesi veznesine nakit yatırarak temin edilebilir.
12-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
13-Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez
14-Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir.
15-İlgili resmi kurumdan SGK borcu yoktur yazısı (sözleşme tarihi itibarı ile bir önceki SGK ödeme son takvimine göre)
16-İlgili resmi kurumdan vergi borcu yoktur yazısını gösterir belge ( sözleşme tarihi itibarı ile)
17-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
18-İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.