Yazdır
MUĞLA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Stat büfe mahalli kiraya verilecektir

MUĞLA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Milas İlçe Stadı önünde, İl Müdürlüğümüzün uygun gördüğü alana müstecir tarafından 40m2 konteyner tipi büfe, kafeterya yapıp kiralanması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

1-) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesisimizden Milas İlçe Stadı önünde, İl Müdürlüğümüzün uygun gördüğü alana müstecir tarafından 40 m2 konteyner tipi büfe, kafeterya yapıp kiralanması için aşağıda belirtilen şartlarla 22/10/2019 Salı günü saat 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci Maddesine göre açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2-) Şartname bedeli 100,00-TL olup şartname bedelinin İl Müdürlüğümüz T.C Ziraat Bankası Menteşe Şubesindeki TR99 0001 0026 8688 2587 0350 01 İBAN nosuna yatırılarak, ilgili dekontun dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

3-) Muhammen bedelleri (paylar hariç) 16.800,00-TLve geçici teminat 1.000,00-TL’dir.

4-) Kira süresi sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.

5-) İhale Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılacaktır.

6-) Milas İlçe Stadı önünde, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün uygun gördüğü alana 40m2 konteyner tipi Büfe, kafeterya yapıp kiralamak isteyenler, Resmi İkametgâh İlmühaberi, Nüfus Cüzdan fotokopisi (arkalı önlü), Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (aslı) son altı ay içerisinde alınmış olacaktır. Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık raporu ve iştirak dilekçesini ve geçici teminat makbuzu ihale Komisyonu Başkanlığına verecektir.

7-) Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dâhilinde Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınabilir.

8-) Kurumumuz, 2886 sayılı ihale kanununa tabi olup, İhale bu kanun hükümlerine göre yapılacaktır.

9-) İl Müdürlüğümüz ihale yapıp yapmamakta veya idari tercihini kullanmakta serbesttir.

10-) İhalelere katılmaktan yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

İLAN OLUNUR