Yazdır

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İHALESİ

MÜDÜRLÜK/BİRİM Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES-TELEFON Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-MALTEPE/İSTANBUL- (216) 458 99 99

İHALENİN YAPILACAĞI YER Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE KONUSU Belediyemizin mülkiyetinde olan Altayçeşme Mahallesi 29/3 pafta, 16665 ada 356 sayılı parsel üzerinde bulunan spor kompleksi içinde yer alan;
2.Bodrum Kat : Fitness Salonu (237,00m²)
Doğu Sporları Salonu (238,00m²)
Aerobik Salonu (202,00 m²)
Zemin Kat : Büfe (20,00 m²) bölümlerin kiraya verilmesi
İHALE TÜRÜ / USULÜ
Kiralama / 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi Açık Teklif Usulü
MUHAMMEN BEDEL
Aylık: 43.500,00 TL
Yıllık: 522.000,00 TL
ÖDEME ŞEKLİ Aylık peşin
SÜRESİ 3 (üç) YIL
GEÇİCİ TEMİNAT
15.660,00 TL
DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ
100,00 TL

İHALE TARİH VE SAATİ

29/08/2019 Perşembe 11.00


İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek Kişiler
1) Dilekçe(İhaleye katılım talebini içeren)
2) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
3) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
4) Geçici Teminat makbuzu
5) Şartname alındı makbuzu
6) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge
7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri
8) Sporla ilgili en az 3(üç) yılı kamuda olmak üzere toplam 5 yıl işletme deneyimine sahip olduğuna dair belge(resmi kurumlardan alınan yazılı belge veya işletme ruhsatları veya vergi kayıtlarına ilişkin belge veya bunlara benzer çalışma süresini gösterir belge)
Tüzel Kişilerden
1) Dilekçe (ihaleye katılım talebini içeren)
2)Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
3)Kanuni İkametgâh Belgesi(Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
4) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
5) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve Faaliyet Belgesi
6) Geçici Teminat makbuzu
7) Şartname alındı makbuzu
8) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge
9) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri
10) Sporla ilgili en az 3(üç) yılı kamuda olmak üzere toplam 5 yıl işletme deneyimine sahip olduğuna dair belge(resmi kurumlardan alınan yazılı belge veya işletme ruhsatları veya vergi kayıtlarına ilişkin belge veya bunlara benzer çalışma süresini gösterir belge)


-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görülebilir.
-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR