Yazdır
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Selçuk Belediyesi avlulu kargir hamam ve dükkanları kiraya veriyor

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00936378
Şehir : İzmir / Selçuk
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 31.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EGE TELGRAF 29.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Avlulu kargir hamam ve dükkanlar 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Mahallesi, Atatürk Cad.No:111 adresinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
İZMİR İLİ
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ İLANI


1-İHALENİN KONUSU:

Belediyemizin mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıdaki listede belirtilen 7 adet taşınmaz 10 (on) yıl süreyle, olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH ve SAAT ile İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN ADRESLERİ, YÜZÖLÇÜMLERİ MUHAMMEN KİRA BEDELLERİ ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ :

İhale Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk Mahallesi, Atatürk Cad. No: 111 adresinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda 12.02.2019 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale suretiyle tek tek kiraya verilecek olan taşınmazlara ait ihale şartnamesi ve diğer evraklar, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde çalışma saatleri içinde bedelsiz görülebilir, ihaleye katılmak isteyen istekliler 500.00 TL (KDV dahil) şartname bedelini ödeyerek şartnameyi satın almak zorundadır. Kiraya verilecek taşınmazlarımız aşağıda belirtilmiştir.

Sıra No Adres Cinsi ve Yüzölçümü (m2) Kira Süresi Tahmini Kira Bedeli (aylık) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Selçuk ilçesi, İsabey Mahallesi (284 ada 4 parsel) 2002 sokak No:7 numarataj adresindeki 745,47 m2 miktarlı avlulu kargir hamam vasıflı taşınmaz (M.K:404) Selçuk/İZMİR Avlulu kargir hamam vasıflı taşınmaz 745.47 m2 10 yıl 4.250,00 TL 1.530.00 TL 12.02.2019 10.30
2 Selçuk ilçesi, Atatürk Mahallesi (391 ada 9 parsel) 1006 Sokak No:7/A numarataj adresindeki taşınmaz (M.K 58)
Selçuk/İZMİR
Dükkan
14.00m2
10 yıl 750.00 TL 270.00 TL 12.02.2019 11:00
3 Selçuk ilçesi, Atatürk Mahallesi (399 ada 6 parsel) Şahabettin Dede Caddesi No:1/B numarataj adresindeki taşınmaz (M.K 130)
Selçuk/İZMİR
Dükkan
50.10m2
10 yıl 2000,00 TL 720.00 TL 12.02.2019 11:10
4 Selçuk ilçesi, Atatürk Mahallesi (387 ada1 parsel) Cengiz Topel Caddesi No:9/A marataj adresindeki taşınmaz (M.K 20)
Selçuk/İZMİR
Dükkan
28.00m2
10 yıl 1.550.00 TL 558.00 TL 12.02.2019 11.30
5 Selçuk ilçesi, Atatürk Mahallesi (376 ada 2 parsel) Agora Çarşısı Uğur Mumcu Sevgi Yolu No:5/C numarataj adresindeki taşınmaz (Men.Kod:381) Selçuk/İZMİR Dükkan
12.00m2
10 yıl 550.00 TL 198.00 TL 12.02.2019 11.40
6 Selçuk ilçesi, Atatürk Mahallesi (376 ada 2 parsel) Agora Çarşısı Uğur Mumcu Sevgi Yolu No:5/B numarataj adresindeki taşınmaz (Men.Kod:382) Selçuk/İZMİR Dükkan
12.00m2
10 yıl 550,00 TL 198.00 TL 12.02.2019 11.50
7 Selçuk ilçesi, Atatürk Mahallesi (376 ada 2 parsel) Agora Çarşısı Uğur Mumcu Sevgi Yolu No:5/A numarataj adresindeki taşınmaz (Men.Kod:383) Selçuk/İZMİR Dükkan
12.00m2
10 yıl 550.00 TL 198.00 TL 12.02.2019 12.00


2-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A) Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdan sureti
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi,
c) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
d) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,

B) Tüzel kişiler için:
a) Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
d) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,
f) Oda kaydı belgesi
g)Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,
h) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge ibraz etmeleri şarttır.

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden veya 0.232.8926925 Dahili: 115 ve 139 nolu telefonlardan öğrenilebilir.

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.