Yazdır

İ L A N
ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçenin Kocapınar ,Mursal ve Yuva Mahallesi mevkilerinde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiraya verilecek olup, buna göre;

  1. İlçenin Mursal Mahallesi Köyiçi Mevkii 706 parsel üzerinde bulunan 28 Kapı Numaralı 130 m² miktarlı Dükkan konumundaki taşınmaz 01 NİSAN 2019 tarihinden 01 NİSAN 2022 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış ve taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 2.100,00 TL (KDV Hariç),ihaleye katılmak için geçici teminatı 189,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 20/03/2019 tarihinde saat 10:00’da,
  2. Kocapınar Mahallesinde bulunan ve işletmesi Elmalı Belediyesine ait Toptancı Hal Kompleksindeki 96,43 m² miktarlı Büfe konumundaki taşınmaz 01 NİSAN 2019 tarihinden 01 NİSAN 2021 tarihine kadar 2 (iki) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış ve taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 4.000,00 TL (KDV Hariç),ihaleye katılmak için geçici teminatı 240,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 20/03/2019 tarihinde saat 10:02’de,
  1. İlçenin Yuva Mahallesi Mehmet Akif ERSOY Caddesi 4147 parsel üzerinde bulunan 16/A Bağımsız Bölüm Nolu 40,00 m² miktarlı Asma Katlı Dükkan konumundaki taşınmaz 01 NİSAN 2019 tarihinden 01 NİSAN 2021 tarihine kadar 2 (iki) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış ve taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 2.340,00 TL (KDV Hariç),ihaleye katılmak için geçici teminatı 150,00 TL olup, birinci açık arttırma ihalesi 20/03/2019 tarihinde saat 10:04’de,

Belediye Dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Taşınmazların kiralaması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde ve İlan Tahtasında görülebilir.
İhaleye Girebilme Şartları;
a)Gerçek Kişilerden; geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,
b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi , ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri
gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.
İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 07/03/2019 Elmalı Belediye Başkanlığı