Yazdır
MERSİN 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin/Akdeniz'de dükkan icradan satılıktır

MERSİN 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037912
Şehir : Mersin / Akdeniz
: 20
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 20.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/2998 ESAS
Muhammen Bedeli
:
30,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.09.2019 11:20
İkinci Satış Günü
:
24.10.2019 11:20
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.MERSİN 2. İCRA DAİRESİ
2016/2998 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, 88 Ada, 11 Parsel, NÜZHETİYE Mahalle/Köy, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Özellikleri: TAPU KAYDI: Mersin ili Akdeniz ilçesi Nüzhetiye mah 88 ada 11 parsel Zemin kat 10 nolu bağımsız bölüm 164,00 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği arsa olan 400/16400 arsa paylı dükkan. ADRESİ:Kiremithane mah Dr. Cemal Tanrıöver Sokağı, Kokullu Apartmanı, No:22 Dükkan No:4/C AKDENİZ MERSİN adresindedir.
İMAR DURUMU:Akdeniz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/04/2018 tarih ve 76668613-310.05.02-1133/3284 sayılı yazılarında; parse1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Meskün Alan"olarak düzenlenen alana isabet etmektedir.
GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz Mersin Belediyesi tarafından 15/11/1985 tarihinde 7/50-404/1985 sayılı yapı ruhsatı zemin kat+5 olarak düzenlendiği görülmüştür. 20.04.2018 tarihli bilirkişi raporuna göre;Apartmanın zemin katında 5 adet dükkan mevcuttur.Apartmanda 1 adet asansör bulunmaktadır. Apartman, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında kullanıalacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre 3. Sınıf B Grubu yapıya girmektedir.Taşınmaza ait yapı kullanma izni belgesi bulunmamaktadır. Yapı kullanma izninin verildiği tarih inşaatın bittiğ tarihtir. Taşınmazın yapı ruhsat tarihine göre hesaplanak olursa max 32 yaşındadır. 02/121982 tarih ve17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aşınma Paylarına ilişkin Oranları Gösteren Cetvele göre 31-40 yaş aralığındaki Betonarme Karkas Binanın aşınma payı %32dir. Mimari projesi üzerinde yapılan hesapta net inşaat alanaı 20,56m2.dir. Taşınmaz apartmanın batı cephesinde bulunmakta olup Dr. Cemal Tanrıöver Sokağı'na cephelidir. Zemin katta bulunan dükkanın tüm dış cephesi camekanla kaplıdır. Zemini döşemesi seramik olup duvarları duvar kağıdığ ile kaplıdır. Dükkan içerisinde mimari projede yer almayan bir bölme oluşturularak wc yapılmıştır. Taşınmaz keşif tarihi itibari ile suriyeli vatandaşlarca kiralanıp Market olarak işletildiği belirtilmiştir. Taşınmaza yürüme mesafesinde okul, cami, sağlık ocağı, park vb. sosyal donatılar mevcuttur. taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanmakta, belediyenin tüm imkanlarından yararlanmaktadır.
Kıymeti : 30.000,00 TL KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/09/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 24/10/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV(30.12.2018 tarih ve 535 sayılı Cumhurbaşkanı kararının 2.nci maddesi gereğince 31.12.2019 tarihine kadar teslimlerde KDV oranı % 8 olarak uygulanacak olup,bu tarihten sonraki teslimlerde ise% 18 uygulanacaktır.),1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2998 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.