Yazdır
MENDERES İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Menderes\Gümüldür'de 4.614 m² fabrika binası ve makinaları icradan satılıktır

MENDERES İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079102
Şehir : İzmir / Menderes
Semt-Mahalle : GÜMÜLDÜR ATATÜRK MAH. / GÜMÜLDÜR
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/456 Talimat
Muhammen Bedeli
:
2,406,500 TL
Birinci Satış Günü
:
13.12.2019 11:40
İkinci Satış Günü
:
07.01.2020 11:40
Satış Yeri
:
Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi Barbaros Mah. 408 Sk. No:2 Çevre Yolu Üzeri Menderes / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
MENDERES
İCRA DAİRESİ


2017/456 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçe, 2827 Ada, 8 Parsel, GÜMÜLDÜR Mahalle/Köy, 271 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Gümüldür'de eski köyiçi olarak tanımlanan bölgede olup Gümüldür merkezine 1,5 km uzaklıkta turizm bölgesi olarak planlanmış ve deniz kenarına 2,5 km mesafededir.İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı kapsamında kısmen kentsel yerleşik alan kısmen üçüncü dereceden yol plan kararında kalmaktadır. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına göre kısmen kentsel yerleşik alan içinde kısmen doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alanda yer almaktadır.1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir bütünü çevre düzeni planı doğrultusunda hazırlanarak 25/10/2017 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür nazım imar plan ve revizyonu kapsamında küçük sanayi alanı planında kaldığı belirtilmiştir. Köy içine ve çevre yoluna bağlantısı olan yol güzergahı üzerinde kalan taşınmaz su,elektrik vb belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Bölgede bulunan mandalina bahçelerine yakın konumdadır.Taşınmaz üzerinde bölgede yapılan mandalina vb üretimine hizmet veren Narenciye işleme paketleme ve depolama işlemlerini yapan tesis bulunmaktadır.tesiste ana yapı olarak çelik konstrüksiyon kullanılmıştır.Tesis 30/03/1973 yılında kurulmuş olup mahalle merkezi tarafında parselin kuzeyinde bulunan yapılar eski diğer yapılar daha iyi durumdadır.Yapı altı kısımdan oluşmuştur.Birinci yapı yığma tarzda 980 m2 alanda bulunmakta olup yerden yüksekliği yaklaşık 3 mt olan ince kesitli çelik profiller üzerine trapez saç kaplanmıştır,zemini beton kaplıdır,etrafı kısmen açıktır,depolama ve yükleme amaçlı kullanılmaktadır.İkinci yapı bodrum katı bulunan iki katlı yarı betonarme yarı çelik yapı 1580 m2 yüzölçümlüdür. Yapının ana taşıyıcı sistemi kalın kesitli ve mukavemeti yüksek çelik konstrüksiyon malzeme ile yapılmıştır.Üzeri sandviç panel ile kaplıdır,zemini özel katkı maddesi konularak düzleştirilen perdahlanmış betondur.Bodrum kat betonarme temel üzerine aynı yapı özelliklerinde yapılmış,zemini beton kaplıdır.Bodrum katta tuvalet ve soyunma odaları mevcut olup depolama amaçlı kullanılmaktadır.Zemin katın diğer yapı bölümlerine bağlantısı olup işleme depolama paketleme amaçlı kullanılmaktadır,350 m2 pergole bulunmaktadır.Tesis içine girişi sağlayan sürgülü demir kapılar bulunup yapıların genel olarak kapı ve pencereleri demir doğramadır. Üçüncü yapı iki katlı betonarme bina olup 380 m2'dir. Birinci kat işçi yatkhanesi olarak kullanılmakta olup zemin kat tesis yapısına bağlıdır.Üzeri marsilya tipi kiremit kaplı,dış yüzeyi badanalıdır. Dördüncü yapı iki katlı betonarme olup 520 m2 yüzölçümlüdür,üzeri kısmen trapez sac kısmen marsilya tipi kiremit ile kaplıdır,bakımsız durumdadır.Beşinci yapı tek katlı yarı yığma ve betonarme tarzda yapılmış olup yaklaşık 400 m2'dir. Üzeri kısmen trapez sac kısmen marsilya tipi kiremit ile kaplanmıştır.Yapı bakımsız durumdadır.Trafo,mazot tankı ve jeneratör amaçlı kullanılmaktadır.Altıncı yapı tek katlı olup üzeri trapez sac kaplı boyalı yapı 140 m2 olup ana binaya ek olarak yapılmıştır.Duş,wc,soyunma odaları vardır.
Taşınmazın İnşai Muhdesatlarının Değeri:
1 NO.LU YAPI : 78.204,00 TL
2 NO.LU YAPI : 803.200,00 TL
PERGULE : 41.895,00 TL
3 NO.LU YAPI : 108.269,60 TL
4 NO.LU YAPI : 163.410,00 TL
5 NO.LU YAPI : 125.700,00 TL
6 NO.LU YAPI : 41.062,00 TL
TOPLAM : 1.361.740,60 TL
Taşınmazın Zemin Değeri :
1 m2 zemin değeri : 175,00 TL/m2
4.614,34 m2 X 175,00 TL/m2 = 807.509,50 TL
Taşınmazın Makine Değeri.:
TREND MARKA OTOMATİK BOYUTLAMA VE PAKETLEME HATTI
1-Bir adet plastik kasa yıkama makinası : 19.250,00 TL
2-Bir adet döküm bandı ve rampası : 10.250,00 TL
3-Bir adet yıkama bandı ve rampası : 13.500,00 TL
4-Bir adet (1) no.lu kurutma tüneli : 15.500,00 TL
5-Bir adet mumlama ve ıskarta bandı : 12.250,00 TL
6-Bir adet (2) no.lu kurutma tüneli : 15.250,00 TL
7-Bir adet ayıklama rampası : 13.250,00 TL
8-Bir adet boylama bandı : 25.000,00 TL
9-Bir adet kontrol paneli : 8.000,00 TL
10-Bir adet boyutlama bandı : 25.000,00 TL
11-Bir takım paketleme tekneleri ve teleferik sistemi : 25.000,00 TL
12-On adet (2 ton) mekanik transpalet : 3.000,00 TL
13-Bir adet (bir ayağı sbt) tamirci lifti : 6.000,00 TL
14-Bir adet tam çeki elektronik kantar : 1.000,00 TL
15-Bir adet Eport kaynak makinası : 300,00 TL
16-Bir adet taşlama ve bileme makinası : 250,00 TL
17-İki adet sarartma makinası : 15.000,00 TL
18-Bir adet havalandırma kanalı ve motoru : 1.250,00 TL
19-Bir adet oksijen tüpü : 200,00 TL
20-Bir adet Aydın marka kompresör : 3.000,00 TL
21-Bir takım trafo ve binası : 15.000,00 TL
22-Bir adet 11 ton polyester su tankı : 3.000,00 TL
23-Bir adet 18 KW'lık Honda marka benzinli jeneratör : 1.100,00 TL
24-Bir adet Sac su tankı (10 ton) : 2.500,00 TL
25-Bir adet 80'lik bıçkı makinası : 1.000,00 TL
26-Bir takım paratoner : 1.000,00 TL
27-Rottest yıkama : 500,00 TL
28-Elektronik tartı (25 kg) : 400,00 TL
29-Elektronik tartı (30.3) : 250,00 TL
30-Elektronik tartı (30.3) : 250,00 TL
Genel Toplam : 237.250,00 TL
Adresi : Atatürk Mah. İzmir Cad. No:271 Gümüldür - Menderes - İzmir
Yüzölçümü : 4.614,34 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 2.406.500,10 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 13/12/2019 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri : Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi Barbaros Mah. 408 Sk.
No:2 Çevre Yolu Üzeri Menderes / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/456 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.