Yazdır

T.C.
KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALANACAKTIR

 1. Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ ne ait aşağıdaki listede nitelikleri yer alan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (c) bendi gereğince Açık Teklif Usulüne göre Başkanlık odasında ihale edilmek suretiyle kiralanacaktır..
 2. İhaleye konu olan taşınmazlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ
SIRA
NO.
NİTELİK ADRES ADA / PARSEL ALAN (M2) KİRALAMA SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Dükkan Ömeranlı Mah. 140768 Sok. No: 8/G ve 8/F 8-G: 373 / 8
8-F: 373 / 7
15 - 15 36 ay 10.800,00 324,00 23.09.2019 14:00
2 Dükkan Kozanlı Mah. 140418 Sok. No:4/E 160 / 1 43 36 ay 9.000,00 270,00 23.09.2019 14:15
3 3 Nolu Lojman Ömeranlı Mah. 140764 Sok. No:1 373 / 31 100 36 ay 5.400,00 162,00 23.09.2019 14:30
4 Kozanlı Un Fabrikası Kozanlı Mah. Kalealtı 140344 Sok. Kapı No: 16A 338 / 1 720 36 ay 108.000,00 3.240,00 23.09.2019 14:45
 1. İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir veya 20,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
 2. İhaleye katılmak için isteklilerin ihale saatine kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne her bir kiralama konusu taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda yer alan evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.

İsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Şartname bedeli makbuzu
 • Geçici Teminat
 • Yerleşim Yeri Belgesi
 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösterir noter tasdikli vekâletnamesi;
 • İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.
 1. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.İlanen duyurulur.