Yazdır
KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kulu Belediyesine ait gayrimenkuller 3 yıllığına kiraya verilecektir

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047433
Şehir : Konya / Kulu
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ KULU 09.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ ne ait aşağıdaki listede nitelikleri yer alan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (c) bendi gereğince Açık Teklif Usulüne göre Başkanlık odasında ihale edilmek suretiyle kiralanacaktır..  
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALANACAKTIR

 1. Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ ne ait aşağıdaki listede nitelikleri yer alan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (c) bendi gereğince Açık Teklif Usulüne göre Başkanlık odasında ihale edilmek suretiyle kiralanacaktır..
 2. İhaleye konu olan taşınmazlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ
SIRA
NO.
NİTELİK ADRES ADA / PARSEL ALAN (M2) KİRALAMA SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Dükkan Ömeranlı Mah. 140768 Sok. No: 8/G ve 8/F 8-G: 373 / 8
8-F: 373 / 7
15 - 15 36 ay 10.800,00 324,00 23.09.2019 14:00
2 Dükkan Kozanlı Mah. 140418 Sok. No:4/E 160 / 1 43 36 ay 9.000,00 270,00 23.09.2019 14:15
3 3 Nolu Lojman Ömeranlı Mah. 140764 Sok. No:1 373 / 31 100 36 ay 5.400,00 162,00 23.09.2019 14:30
4 Kozanlı Un Fabrikası Kozanlı Mah. Kalealtı 140344 Sok. Kapı No: 16A 338 / 1 720 36 ay 108.000,00 3.240,00 23.09.2019 14:45
 1. İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir veya 20,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
 2. İhaleye katılmak için isteklilerin ihale saatine kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne her bir kiralama konusu taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda yer alan evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.

İsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Şartname bedeli makbuzu
 • Geçici Teminat
 • Yerleşim Yeri Belgesi
 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösterir noter tasdikli vekâletnamesi;
 • İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.
 1. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.İlanen duyurulur.