Yazdır
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kantin ve çay ocağı 3 yıllığına kiraya verilecektir

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üniversitemiz bünyesinde bulunan aşağıda listede adı geçen Fakülte, Daire Başkanlığı ve Meslek Yüksekokulları ait  ihale tarih ve saatleri ile belgelerini teslim edeceği tarih ve saatleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
16.09.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINDAN


1-Üniversitemiz bünyesinde bulunan aşağıda listede adı geçen Fakülte, Daire Başkanlığı ve Meslek Yüksekokulları ait ihale tarih ve saatleri ile belgelerini teslim edeceği tarih ve saatleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2-İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye ait şartname her gün mesai saatleri içinde Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 50,00 TL. Bedeli Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 numaralı hesabına yatırarak alması zorunludur.
4- İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen gün ve saatte aşağıda istenen belgelerle birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
4.1-İhaleye katılabilmek için ilgili şahısların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olup, engel hali bulunmamak,
4.2-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e- posta adresi, nüfus cüzdanı fotokopisi,
4.3-Kantin, kafeterya ve fotokopi çekim faaliyetlerine uygun, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Faaliyet belgesi;
Mesleki Faaliyet Belgesi: 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre Kantincilik alanında alınmış; Ustalık Belgesi veya İşyeri Açma Belgesi veya Kalfalık Belgesi veya Kurs Bitirme Belgesi veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi (Meslek Odası Faaliyet Belgesinin Konusu; Kantinlerin Faaliyetleri / Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların Faaliyetleri/ Pastanelerin ve Tatlıcıların Faaliyeti / Çay Ocakları Kafeler, Meyve Suyu Salonları ve Çay Bahçelerinde İçecek Sunum Faaliyeti/Oturacak Yeri Olan Fast-Food Satış Yerlerinden (Hamburger, Sandviç, Tost,vb.) Tarafından Sağlanan Yemek Hazırlama ve Sunum Faaliyetlerinden herhangi biri olan faaliyet belgesi) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.6-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.7- Kamu kurum ve kuruluşlarında son beş yıl içerisinde en az 2 (iki) yıl Kantin, Kafeterya, Pastane, lokanta veya fastfood tarzı işletme işi yapmış olduğuna dair kanıtlayıcı belge.
4.8-İhale dokümanının satın alındığına dair belge, ( dekont, makbuz ve/veya idare tarafından verilen tutanak ile belgelendirilecektir).
4.9-Sabıka kaydı olmadığına dair belge,(son 6 ay içinde alınmış) Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
4.10-Geçici teminatın Selçuk Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine veya Vakıflar Bankasının Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 hesabına yatırıldığına dair alındı belgesi,
4.11-İstenen tüm evrakların asılları, noter tasdikli suretleri ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini verecektir.
4.12-İstekli tarafından her sayfası imzalanmış idarece hazırlanan şartname.
4.13-İhaleye katılacak isteklilerden daha önce Üniversitemizle iş ilişkisi olanlar, Üniversitemize borçlarının bulunmadığını belgeleyeceklerdir. (Borcu olmadığına dair belge Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacaktır.)
4.14-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri (Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olarak değerlendirilecektir)

5-İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.
6-İstekliler hazırladıkları evrakları Satınalma Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edeceklerdir.
7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE BULUNAN KİRALANACAK OLAN KANTİN YERLERİNE AİT BİLGİLER
Sıra No Yüz Ölçümü (m²) Kiralanan Yerin Cinsi
(3 Yıl Süreli)
Yıllık Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Öğrenci sayısı Son teklif verme Tarih ve Saati İhale Tarihi ve Saati
1 145 m² Atatürk Öğrenci Yurdu
Kantin Yeri
73.125,00 2.193,75 800 16.09.2019-16:00 17.09.2019-10:00
2

117,25m²
9,6 m²
Teknoloji Fakültesi
Kantin Yeri
Çay Ocağı Yeri
38.861,50 1.165,85 647 16.09.2019-16:00 17.09.2019-11:00
3


80 m²
5 m²
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kantin Yeri
Büfe
141.892,50 4.256,78 300 16.09.2019-16:00 17.09.2019-14:00
4 300 m² Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Kantin Yeri 30.625,00 918,75 875 17.09.2019-16:00 18.09.2019-13:00
5 145 m² Hadim Meslek Yüksekokulu Kantin Yeri 1.500,00 45,00 40 17.09.2019-16:00 18.09.2019-14:00
6 90 m² Çumra Meslek Yüksekokulu Kantin yeri 1.000,00 30,00 70 17.09.2019-16:00 18.09.2019-15:00