Yazdır
SİNANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyerleri kiraya verilecektir

SİNANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01044226
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

SİNANPAŞA ÖNDER 04.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye başkanlığı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

AFYONKARAHİSAR İLİ SİNANPAŞA BELEDİYESİ

SİNANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


Mülkiyeti belediyemize ait,Yukarı Mah.262 Ada 3 parselde bulunan 6.101,98 m2 Arsa, Yukarı Mah.239 Ada 31 parselde bulunan 300,00 m2 ve 30 parselde bulunan 160,90 m2 Arsa 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacak, Öğretmenler Mh. Belediye Altı No:5/B bulunan 60 m2 işyeri, Öğretmenler Mh.Belediye 1 Sok. No:9 da bulunan belediye lojmanı, Yukarı Mh. Karakaya caddesi No:2 de bulunan belediye hamamı 3 yıllığına ve Aliçetinkaya Mh.50 Ada 142 parselde bulunan fabrika veya işletme olarak kullanılacak işyeri 5 yıllığına kiraya verilecektir.

 1. İhale 11.09.2019 Çarşamba günü saat 11:00’de Belediye başkanlığı odasında yapılacaktır.
 2. İhale muhammen bedeli:
 3. Arsa satış (262 ada 3 parselde bulunan 6.101,98 m2 arsa için 58.000,00 TL.)

(239 ada 31 parselde bulunan 300,00 m2 arsa için 110.000,00 TL.)
(239 ada 30 parselde bulunan 160,90 m2 arsa için 60.000,00 TL.)
Kiralama için (Öğretmenler Mh.Belediye Altı No:5/B bulunan 60 m2 işyeri için 360,00 TL)
( Öğretmenler Mh.Belediye 1 Sok.No:9 da bulunan lojman için 150.00 TL.)
(Yukarı Mh.Karakaya Cad.Belediye Hamamı için 50.00 TL.)
(Aliçetinkaya Mh.50 ada 142 parselde bulunan işyeri için 7.000.00 TL.)

 1. İhaleye katılacakların:
 • A.D.N.Kayıt Örneği
 • Nüfus cüzdanı sureti
 • Geçici teminat alındı belgesi
 • Tüzel kişilik olması halinde bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi ve yetki belgesini getirmeleri gerekmektedir
 1. İhale geçici teminatları kiralamalar için, 1 yıllık muhammen bedel üzerinden % 3 oranındadır.
 2. Kiralama ihalesi belediye altı no:5/B işyeri, lojman ve hamam için 3 yıllığına 50 ada 142 parselde bulunan işyeri için 5 yıllığına yapılacak olup,kira bedelleri 1.yıl sonunda tüfe oranı kadar artış yapılmak suretiyle belirlenecektir.
 3. Arsa satışları peşin olarak 15 gün içinde belediye veznesine yatırılacaktır.
 4. Satış ve Kiralamadan doğabilecek her türlü vergi ve harçlar alıcı ve kiracıya aittir.
 5. Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.