Yazdır
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyerleri kiraya verilecektir

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
34 (otuzdört) adet işyeri, 3 (üç) adet ahşap büfe, ve 2 (iki) adet Aile Sağlığı Merkezinin 3(Üç) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 09:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beykoz Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

SIRA NO MAHALLE CADDE/SOKAK YÜZÖLÇÜM (M2) TAŞINMAZIN NİTELİĞİ AYLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İLAN ŞEKLİ VE ADEDİ DOSYA BEDELİ (TL)
1 Cumhuriyet Ressam Mehmet Caddesi No:20/A 68.00 İşyeri 500,00 540,00 Şehir içi gazetede iki defa Kaymakamlık ve Belediye İlan Panosunda bir hafta 100,00
2 Bozhane Bayırbaşı Sok. No:4/A . 192 İşyeri 800,00 864,00 150,00
3 Öğümce Seniye İsmail Hanım Caddesi No:44/A 41 İşyeri 550,00 594,00 150,00
4 Öğümce Seniye İsmail Hanım Caddesi NO:65/A 20 İşyeri 400,00 432,00 100,00
5 Öğümce Seniye İsmail Hanım Caddesi No:65/C 60 İşyeri 550,00 594,00 150,00
6 Paşamandıra Demirkapı Cad. No:5/4 72 İşyeri 300,00 324,00 100,00
7 Paşamandıra Paşamandıra Caddesi No:67 3100 İşyeri 6.700,00 7.236,00 550,00
8 Polenezköy Seyri Caddesi No:4/B 66 İşyeri 1.400,00 1.512,00 250,00
9 Zerzevatçı Şehit Cengiz Caddesi No:40/A 26 İşyeri 450,00 432,00 100,00
10 Zerzevatçı Şehit Cengiz Caddesi No:53 70 İşyeri 250,00 270,00 100,00
11 Mahmutşevketpaşa Fevzi Çakmak No:6 Bodrum Kat 251,80 İşyeri 1.700,00 1.836,00 250,00
12 Akbaba Maraş Cad. No:27 9,00 Ahşap Büfe 500,00 540,00 150,00
13 Tokatköy Mezbaha Sok. No:46/3 9,00 Ahşap Büfe 430,00 432,00 100,00
14 Göksu Dr. Ömer Besim Paşa Cad. No:57/2 9,00 Ahşap Büfe 525,00 567,00 11 100,00
SIRA NO MAHALLE CADDE/SOKAK YÜZÖLÇÜM (M2) TAŞINMAZIN NİTELİĞİ AYLIK TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İLAN ŞEKLİ VE ADEDİ DOSYA BEDELİ (TL)
15 Tokatköy Tokatköy Mah. Sultanaziz Cad. No:226 550,00 ASM 1.800,00 1.944,00 Şehir içi gazetede iki defa Kaymakamlık ve Belediye İlan Panosunda bir hafta 250,00
16 Yenimahalle Yenimahalle Mah. Dr. Ömer Besimpaşa Cad. No:57 370,00 ASM 1.800,00 1.944,00 250,00
17 Ortaçeşme Spor Caddesi No:16 (2.Normal Kat+ Çatı Kat ) 373 İşyeri 380,00 410,40 100,00
18 Bozhane Çarşı Caddesi No:6/B 18,50 İşyeri 350,00 378,00 100,00
19 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 88/A 12,25 İşyeri 800,00 864,00 150,00
20 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 88/B 13,30 İşyeri 810,00 874,80 150,00
21 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 88/C-C1 26,45 İşyeri 1.400,00 1.512,00 250,00
22 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 88/D-D1 29,20 İşyeri 1.650,00 1.782,00 250,00
23 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 90/C-D 24,65 İşyeri 1.550,00 1.674,00 250,00
24 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 90/E 12,15 İşyeri 800,00 864,00 150,00
25 Ortaçeşme Çayır Caddesi No: 90/H 12,15 İşyeri 790,00 853,20 150,00
26 Yalıköy Çayır Caddesi No: 21/C-D 79,50 İşyeri 2.500,00 2.700,00 300,00
27 Yalıköy Çayır Caddesi No: 23/B 60,00 İşyeri 1.450,00 1.566,00 250,00
28 Yalıköy Çayır Caddesi No: 23/C 19,50 İşyeri 1.100,00 1.188,00 200,00
29 Yalıköy Çayır Caddesi No: 23/E 19,50 İşyeri 930,00 1.004,40 150,00
30 Yalıköy Çayır Caddesi No: 25/B 13,30 İşyeri 550,00 594,00 150,00
31 Yalıköy Çayır Caddesi No: 25/D-D1 26,60 İşyeri 1.650,00 1.782,00 250,00
32 Yalıköy Çayır Caddesi No: 25/F 12,15 İşyeri 675,00 729,00 150,00
33 Yalıköy Çayır Caddesi No: 25/H-1 26,60 İşyeri 1.720,00 1.857,60 250,00
34 Kavacık Kürşat Caddesi No:8/C 16,00 İşyeri 1.050,00 1.134,00 200,00
35 Kavacık Kürşat Caddesi No:8/D 16,00 işyeri 1.050,00 1.134,00 200,00
36 Kavacık Kürşat Caddesi No:9/C 20,00 işyeri 1.300,00 1.404,00 200,00
37 Kavacık Kürşat Caddesi No:11/B 15,00 işyeri 950,00 1.026,00 150,00
38 Kavacık Kürşat Caddesi No:11/C 17,00 işyeri 1.050,00 1.134,00 200,00
39 Kavacık Kürşat Caddesi No:11/D 15,00 işyeri 950,00 1.026,00 150,00


Belediyemize ait olan yukarıdaki listede Aylık Tahmini Kira Bedeli, Geçici Teminat Bedeli belirtilen yerlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre;

 • 15. sıradan 16. sıra dahil 19 Aralık 2018 tarihinde Saat:09.15’de,
 • 12. sıradan 14. sıra dahil 19 Aralık 2018 tarihinde Saat: 09.30’da,
 • 1. sıradan 11. sıra dahil 19 Aralık 2018 tarihinde Saat: 09.45’de,
 • 17.sıradan 25. sıra dahil 19 Aralık 2018 tarihinde saat: 10.15’de,
 • 26.sıradan 33.sıra dahil 19 Aralık 2018 tarihinde saat: 10.45 ‘de,
 • 34.sıradan 39. Sıra dahil 19 Aralık 2018 tarihinde saat : 11.15’de, Beykoz Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda 34 (otuzdört) adet işyeri, 3 (üç) adet ahşap büfe, ve 2 (iki) adet Aile Sağlığı Merkezinin 3(Üç) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

İsteklilerin;

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair Vezne makbuzu veya teminat mektubunu,
 3. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
 4. Özel kişiler ve Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak kişilerin ikametgâh senedi ve nüfus cüzdanı örneği,
 5. Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2018 yılını kapsayan tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2018 yılı Ticaret Odası Belgesini,
 6. İstekliler vergi borcu olmadıklarına ilişkin herhangi bir Vergi Dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi(www.gib.gov.tr) üzerinden aldığı borcu olmadığına dair belge,
 7. Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize borcu yoktur( Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) yazısını,
 8. Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, Belediyemize sunacaktır.
 9. İhaleye katılacaklar, ihale şartnamesini Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 18 Aralık 2018 tarih ve saat: 17,00’ye kadar temin edebilirler.