Yazdır
AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

Germencik ek hizmet binasındaki kantin kiraya verilecek

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
119 m² açık alan, 42 m² kapalı alanlı kantin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

KANTİN ALANI KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti Hazineye ait, kullanım hakkı Aydın Atatürk Devlet Hastanesine tahsisli olan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Germencik Ek Hizmet Binasında yer alan aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile 2 Yıl (24 ay) süre ile kiraya verilecektir.

Kiraya Verilecek Taşınmaz Mal Miktarı Tahmini Yıllık (İlk Yıl) Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
KANTİN (Germencik Ek Hizmet Binası) 119 m² açık alan 42 m² kapalı alan 17.600,00.- TL. 5.280,00.- TL. 28 MART 2019 14.00

Bu taşınmazlara ait kiralama ihalesi yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saatte Kurtuluş Mh. Cumhuriyet Cad. No:61 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonunda yapılacaktır.
1-İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin;

  1. Telefon, faks ve varsa elektronik posta adreslerini,
  2. Gerçek kişilerin ikametgah belgesini, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopileri, vergi levhası fotokopilerini,
  3. Tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin teklif vermeye yetkili olunduğuna dair belgeler (Ticaret sicil gazetesi, imza sirküsü, vekil ise vekaletname ve imza beyannamesi) ile vergi levhası fotokopilerini,
  4. Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu

(Nakit teminatların ihale saatinden önce Aydın Atatürk Devlet Hastanesinin Halk Bankası Aydın Şubesindeki TR21 0001 2009 5330 0006 000006 numaralı hesaba yatırmaları gerekmektedir.)

  1. Dosyanın satın alındığına dair makbuz.
  2. Kamu tüzel kişilerinin ise adres bilgilerini, (d) ve (e) maddelerinde yazılan belgeler ile teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

2- İhale ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kurtuluş Mh. Cumhuriyet Cad. No:61 Efeler / Aydın adresinde bulunan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılacak olanların 100,00 TL. şartname ücretini Aydın Atatürk Devlet Hastanesinin Halk Bankası Aydın Şubesindeki TR21 0001 2009 5330 0006 000006 numaralı hesaba yatırmaları zorunludur.
3- İhale isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma Birimi) komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4- Kiralama ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaf olup, ihale bedelinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 SAYILI YASANIN 17 NCİ VE 18 İNCİ MADDELERİ GEREĞİ İLANEN DUYURULUR.