Yazdır
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Dükkanlar kiraya verilecektir

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İstanbul Üniversitesine Bağlı Vezneciler Yerleşkesinde Dükkan Kiralanması İşi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ İLANI

İŞİN ADI YERLEŞKE
ADI
KAPLADIĞI
ALAN
İŞİN
SÜRESİ
TAHMİNİ
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNATI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VEZNECİLER YERLEŞKESİNDE DÜKKAN KİRALAMA İŞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VEZNECİLER YERLEŞKESİ 670 Ada 30 Parsel (25 Kapı Nolu Dükkan)
(2,80m X 2,80m : 7,84 m² lik Dükkan)
3 YIL Aylık 5.000,00-TL
+ KDV
1.800,00-TL
*** Yukarıda bilgileri verilen İstanbul Üniversitesin Vezneciler Yerleşkesinde Dükkan Kiraya Verilmesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF USULÜ" ile ihale edilecektir.
1- İDARENİN;
* Adresi: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Beyazıt-Fatih/İSTANBUL
* Telefon: 0212 440 00 00
* Fax: 0212 440 00 32
* Elektronik Posta Adresi: maliisler@istanbul.edu.tr
2- İHALE KONUSU İŞİN;
* Niteliği: İstanbul Üniversitesine Bağlı Vezneciler Yerleşkesinde Dükkan Kiralanması İşi.
* Yapılacağı Yer: İstanbul Üniversitesi Vezneciler Yerleşkesi
* İşin Süresi: 3 Yıl
* Tahmini Bedeli (Aylık): 5.000,00-TL+KDV
* Geçici Teminat Miktarı: 1.800,00-TL
3- İHALENİN;
* Yapılacağı Yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu
* Tarihi ve Saati: 28/11/2018 tarihi Çarşamba Günü Saat 10:00'de
4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
A- Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İstanbul Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
B- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
C- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
• Geçici teminatı; (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
• Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını ve imza beyannamesini, tüzel kişilerin ise imza sirküsü ve Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,
• Tüzel Kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayii odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yayımlandığı ilk ilan tarihinden sonra alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri;
• İhaleye katılacak istekli Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belgeyi (İlk ilan tarihinden sonra alınmış olması),
• İhaleye katılacak istekli Vergi Borcu olmadığına dair belge (İlk ilan tarihinden sonra alınmış olması),
• İhaleye katılacak istekli SGK Prim Borcu olmadığına dair belge(İlk ilan tarihinden sonra alınmış olması),
5- İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli 100,00-TL olup, şartnameyi almak isteyenlerin bu bedeli İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T. Halk Bankası A. Ş. Beyazıt Şubesinde bulunan TR30 0001 2009 8200 0006 2002 66 Iban nolu hesabına yatırdığına dair belgenin ihale saatinden önce verilmesi gerekmektedir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir.
7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8- İhaleye katılamayacak olanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.
9- İhaleye; İhale Şartnamesi satın alanlar, şartnamenin her sayfasını imzalayıp İdareye teslim eder ve kira şartnamesi genel hükümler ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.
10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.