Yazdır
DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Darıca Belediyesi'ne ait sosyal tesisler ihale ile kiraya verilecektir

DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet sosyal tesis çay bahçesi ve büfe alanı kiraya verilecek
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binasında bulunan Encümen Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

MEVKİSİ NEVİ
AÇIK VE KAPALI ALAN
KİRA SÜRESİ MUHAMMEN KİRA BEDELİ AYLIK GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ
SAAT
Bağlarbaşı Mahallesi 30 m2 Büfe Alanı Açık Alan:18 m2
Kapalı Alan:12 m2
3 Yıl 3.000,00 TL+KDV 3.240,00 TL 250 TL
10:00
Yeni Mahalle Çifteselviler Sokak Sosyal Tesis Çay Bahçesi
Açık Alan:1123 m2
Kapalı Alan:62 m2
3 Yıl 5.675,00 TL+KDV 6.129,00 TL 250 TL
10:10
Yeni Mahalle Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak Sosyal Tesis Çay Bahçesi
Açık Alan:861 m2
Kapalı Alan:430 m2
3 Yıl 5.875,00 TL+KDV 6.345,00 TL 250 TL

10:20
Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak Sosyal Tesis Çay Bahçesi

Açık Alan:2023 m2
Kapalı Alan:287 m2
3 Yıl 6.625,00 TL+KDV 7.155,00 TL 250 TL

10:30
Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu Sosyal Tesis Çay Bahçesi
Açık Alan:115 m2
Kapalı Alan:66 m2
3 Yıl 3.875,00 TL+KDV 4.185,00 TL 250 TL
10:40

  1. Aşağıda belirtilen taşınmazların kiramala işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 24/09/2019 tarihinde Salı günü aşağıdaki listede belirtilen saatlerde Belediye Hizmet Binasında bulunan Encümen Odasında yapılacaktır. Teklifler ve istenilen belgeler ihale saatinde ihale saatinde İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.


İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;

a) Kanuni ikametgah belgesi – Nüfus cüzdan fotokopisi
b) Türkiye’de tebligat adresi beyanı
c) Tüzelkişi olması halinde Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2019 yılına ait) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
d) Vekaleten katılıyor ise; Noter tasdikli Vekaletname
e) Ortak girişim olması halin de Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
Ayrıca ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerde sayılan belgeler


f) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
g) İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
h) Darıca Belediyesinden borcu yoktur belgesi.
3- Bu hususta hazırlanan şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü servisinde Mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir.250 TL bedelle isteyenlere verilir.
4- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta yolu ile yapılan müracaatlarda gecikme olması halinde müracaat dikkate alınmayacaktır.


2886 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.