Yazdır
CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Canik Belediyesi 3 adet halı sahayı kiraya verecek

CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hacıismail Mahallesi 5878 ada 1 ve 8 nolu parselde bulunan Halı Saha ve sahaya ait Tesis Binası, Teknepınar Mahallesi 11597 ada 3 nolu parselde bulunan Halı Saha ve sahaya ait Tesis Binası, Kullanım hakkı Belediyemize ait Teknepınar Mahallesi 6690 ada 1,2,3,8 parsellerde bulunan Halı Saha ve sahaya ait Tesis Binası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
25/03/2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

(TAŞINMAZ KİRAYA VERME İLANI)

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından

3 ADET HALI SAHANIN KİRAYA VERİLMELERİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

  1. İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Belediye Meclisimizin 01/02/2019 Tarih-4/14 Sayılı ve 02/04/2018 Tarih-7/26 Sayılı Kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre kiraya verilmesine karar verilen mülkiyetleri Belediyemize ait
a) Hacıismail Mahallesi 5878 ada 1 ve 8 nolu parselde bulunan Halı Saha ve sahaya ait Tesis Binası,
b) Teknepınar Mahallesi 11597 ada 3 nolu parselde bulunan Halı Saha ve sahaya ait Tesis Binası,
c)Kullanım hakkı Belediyemize ait Teknepınar Mahallesi 6690 ada 1,2,3,8 parsellerde bulunan Halı Saha ve sahaya ait Tesis Binası, ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre 10 (on) yıl süre ile kiralamaya sunulmuştur.

  1. ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:

Mesai saatleri içinde Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden her bir halı saha ve bina için ayrı ayrı olmak üzere yazılı talep karşılığında ücretsiz olarak temin edilebilir.

  1. KİRALAMA İHALESİNİN YAPILACAĞI YER: Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.

Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mah. İlkbahar Sok No: 1 Canik/SAMSUN Tel: 444 55 90 Dahili –212- 213 www.canik.bel.tr

  1. İHALE TARİH VE SAATİ: 25/03/2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’da yapılacaktır.

  2. İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi (Kapalı Teklif Usulü)

  3. MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT (Her Bir Halı Saha için Ayrı Ayrı Olmak Üzere):

6.1- Aylık Muhammen Kira Bedeli 200,00TL + KDV
6.2- Geçici Teminat (Bir Yıllık Kira Bedelinin % 3’ü): 72,00 TL
6.3- Kesin Teminat (Bir Yıllık Kira Bedelinin % 6’sı): 144,00 TL
6.4- Geçici Teminat ihalenin yapılacağı 25/03/2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’a kadar yatırılmış olacaktır.

  1. İSTENEN BELGELER:

7.1- Nüfus cüzdanı sureti
7.2- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)
7.3- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge
7.4- Geçici teminat makbuzu veya mektubu
7.5- Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi
7.6- İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge
7.7- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.
7.8- Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.
7.9- İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve
imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
7.10- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin
yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
7.11- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)
7.12- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.
7.13- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
7.14- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
7.15- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.
7.16- Güvenlik Soruşturması/Araştırması
8-TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Her bir halı saha için ayrı ayrı olmak üzere teklifler ihale tarihinde en geç saat:14.00’ a kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mah.İlkbahar Sok No: 1 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Kamuoyuna duyurulur. Canik Belediye Başkanlığı