Yazdır

BALIKESİR İLİ
BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İHALE İLANI


1- İdarenin

a) Adı ve adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR

b) Telefon / Faks : 0 266 – 4126450/0 266- 4221006

c) Elektronik posta adresi : emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr

2- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 20/08/2019 Salı günü saat 10:00’da başlayacaktır.

KİRALAMA VE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Adres Niteliği İhale Süresi Ve Niteliği Zemin Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedel Geçici Teminat Güvence Bedeli
1 Ören Mah. M. Şahabettin Önal Çarşı Cad. No:45-47-49 Nolu Dükkânlar İş Yeri 3 Yıllık Kiralama 55 m² Kapalı Alan
89,93 m² Açık Alan
30.000,00 TL (Yıllık) 2.700,00TL 10.000,00TL
2 Çoruk Mah. 322 Ada 3 Parsel Arsa Satış 320,65 m² 400,000,00 TL 12.000,00TL -


3- Mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile kiralama ve satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 20/08/2019 Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 20/08/2019 Salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

5- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

6- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

7- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için;

a) İhaleye katılım için dilekçe,

b) Kanuni İkametgâh Belgesi,

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d) Geçici teminatın ve güvence bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

e) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge,

f) Vekâleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için ayrıca;

a)Tebligat için adres beyanı

b)Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,

c)İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi

8- İhale şartnameleri Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.