Yazdır
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Büfe, çay ocağı ve büfematik alanı kiraya verilecektir

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Foça Devlet Hastanesi Kantin, Büfe, Çay Ocağı ve Yiyecek/İçecek Otomatı (Büfematik) Alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.11.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konak Hizmet Binası (Sümer Mah. 451 Sk. No:2 Konak/İZMİR)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
FOÇA DEVLET HASTANESİ
127,5 M² KANTİN, BÜFE, ÇAY OCAĞI VE YİYECEK/İÇECEK OTOMATI (BÜFEMATİK) ALANININ KİRAYA VERİLMESİ
İHALE İLANI


İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Foça Devlet Hastanesi Kantin, Büfe, Çay Ocağı ve Yiyecek/İçecek Otomatı (Büfematik) Alanı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhalesi ile 3 yıl (36 ay) süre ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

FOÇA DEVLET HASTANESİ
TAŞINMAZIN ADRES BİLGİLERİ
TAŞINMAZ NO CİNSİ HASTANE
FİİLİ DURUMU Kantin,Büfe ve Çay Ocağı /Yiyecek-İçecek Otomatı (Büfematik) YÜZÖLÇÜMÜ(m²) 106.204,90m²
İLİ İZMİR HAZİNE HİSSESİ TAM
İLÇESİ Foça TAPU TARİHİ
MAHALLESİ/KÖYÜ Atatürk Mh. PAFTA/CİLT NO 4/
CADDESİ/SOKAĞI ADA/SAHİFE NO 16/
YÖRESİ Foça PARSEL/SIRA NO 269
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL Açık Alan (m²) Kapalı Alan (m²) Toplam Alan (m²)
Kantin, Büfe ve Çay Ocağı (3 Yıllık) ….m² 126 m² 126m²
Yiyecek/İçecek Otomatı(Büfematik)(1 adet)(3 Yıllık) ….m² 1,5m² 1,5m²
TOPLAM 127,5m²
İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL TAHMİNİ 1 YILLIK (İLK YIL) KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (% 25)
DÖKÜMAN BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Kantin, Büfe, Çay Ocağı ve Yiyecek/İçecek Otomatı (Büfematik) Alanı(3 Yıllık) 17.000,00TL 4.250,00TL 250,00 TL. 16/11/2018 15:00
İHALEYİ YAPAN İDARENİN
Adresi : İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı
Sümer Mah.451 Sok. No:2 Konak/İZMİR
a) Telefon ve faks numarası 444 35 01 (1169) Fax: (0232) 246 90 22
b) Elektronik Posta Adresi cengiz.cevizci@saglik.gov.tr


A-İstekliler yukarıdaki ticari alana ilişkin tekliflerini ihale saatinde sunacaklardır.
B-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
1-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
2-Kanuni İkametgâh Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış aslı),
3-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,
4-Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf/ticaret odasından son 6 ay içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi,
5-Güncel tebligat adresi
6-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
a) Gerçek kişi olması halinde; İmza beyannamesi (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
b) Tüzel Kişi olması halinde; Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri (Aslı, noterce onaylı sureti veya İdarece onaylı sureti)
c) Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
7-İlan tarihi itibariyle SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge,
8-İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge,
9-İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge:
Foça Devlet Hastanesinin T.C. Halk Bankası A.Ş. İzmir Şubesi nezdindeki TR65 0001 2009 4300 0005 0000 47 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır.
İhale Dokümanı Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası (Sümer Mah. 451 Sk. No:2 Konak/İZMİR) adresinden satın alınabilir. Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır.
10-Geçici Teminat, ihale saatinden önce; muhammen bedelin % 25’den az olmamak üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar Foça Devlet Hastanesinin T.C. Halk Bankası A.Ş. İzmir Şubesi nezdindeki TR65 0001 2009 4300 0005 0000 47 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır.
EFT ile yapılan ödemelerde alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.
11- İstekliler ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, muhammen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış olmalıdır.
İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin;
a) Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını
b) Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi) onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak: Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Catering, Lokal işleri sayılacaktır.

C-İhaleye Katılamayacaklar Olanlar

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, ihaleye iştirak etmeleri halinde geçici teminatları, ihale uhdelerinde bırakılmış ve sözleşme imzalamış olmaları halinde ise kesin teminatları gelir kaydedilerek, sözleşmeleri fesih edilir.
2) Son 1 (bir) yıl içerisinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde Kantin/Büfe/Çay Ocağı vb. yerlerinin işletmeciliği ihalesi uhdesinde bırakıldığı halde, taahhüdünü yerine getirmeyen, sözleşme imzalamayan, kiracısı bulunduğu kurumlara kira bedellerini vadesinde ödememiş olan ve kiracının kusurlarından dolayı kurumlarımızca sözleşmesi tek taraflı feshedilen istekliler ihaleye katılamazlar.
3) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak, taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile kasıt ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar.
4) Terör örgütlerine iltisağı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edildiği, Olağanüstü Hal Bürosu, MİT veya Emniyet Müdürlüğünce bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
5) İhale tarihi itibariyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerine kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanlar ihaleye katılamaz. Kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanların, borcu ödediğini gösterir belgeyi (kurum yazısı, dekont) ihale dosyasında bulundurmaları halinde ihaleye iştirak edebilirler.
D-İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası Sümer Mah.451 Sok. No:2 Konak/İZMİR adresinden ücretsiz olarak görülebilir.
E-İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (İzmir İl sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığına) tekliflerini sunacaklardır. Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 Sayılı Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
F) İhaleye iştirak edenler kira şartnamesinin genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabul etmiş sayılır.
H) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLANEN DUYURULUR