Yazdır
BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde taksi durağı yeri kiraya verilecektir

BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Toplantı Odası - BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İLAN
BALIKESİR ATAÜRK ŞEHİR HASTANESİ TAKSİ DURAĞI YERİ KİRALAMA İHALESİ


Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Hizmet Binası bünyesinde bulunan toplam Pafta No: L2-16L3 Ada No:1823 Parsel No:1 43,10 m2 (Hastane giriş tarafı 27,5 m2 3 araç-Acil tarafı 15,6 m2 1 araç) ticari alanın Taksi Durağı yeri kiralama İhalesi (İKN:2019/494893) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi toplantı odasında 22.10.2019 tarihine tesadüf eden salı günü Saat 10:30’da ihale edilecektir:

1- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri kapalı zarf içinde sunmaları gerekir; 1.1. Geçici Teminat; Geçici Teminat bedelinin Türkiye Halkbankası Balıkesir Merkez Şubesi (TR53 0001 2009 2410 0005 0001 41) Iban nolu banka hesabına yatırıldığına dair dekont/makbuz (dekont/makbuzda; gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, geçici teminat bedeli olduğu ve Hastanemizin adı belirtilecektir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesine göre düzenlenmiş geçici teminat mektubu(Mektup süresi en az 31.12.2019 tarihine kadar olacaktır.)
1.2. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, Türkiye Halkbankası Balıkesir Merkez Şubesi TR53 0001 2009 2410 0005 0001 41 Iban nolu banka hesabına doküman bedelinin (50,00 TL) ödendiğine dair dekont/makbuz.
1.3. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti, tüzel kişi olması halinde vergi kimlik numarasını gösterir belge.
1.4. Tebligat için ikametgah belgesi.
a) Gerçek kişi olması durumunda son 3 ay içinde Nüfus Müdürlüğü ve ya muhtarlıktan alınmış onaylı ikametgah belgesi
b) Tüzel kişi olması halinde adres bilgilerinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi
1.5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde; kiralama konusu işin faaliyetleri arasında olduğunu gösterir, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası veya resmi kurumlardan alınmış kiralama konusu işin faaliyetleri arasında olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ve/veya kiralama konusu işin faaliyetleri arasında olduğunu gösterir, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi.
1.6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 6. Maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye iştirak edemezler.

3. İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı, sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam olsa bile ihale dışı bırakılacaktır.

4. İş ortaklığı (Ortak Girişim) olması iş ortaklığı beyannamesi. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1.3. -1.4 1.5.-1.6 maddesindeki belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (İhale, iş ortaklığı uhdesinde Kalması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesini sözleşme imzalamadan önce idareye verilecektir.)

5. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. yüklenici tarafından ödenecektir.

6. İhale dokümanı satınalma biriminde bedelsiz görülebilir. 50,00 TL doküman bedeli Türkiye Halkbankası Balıkesir Merkez Şubesi TR53 0001 2009 2410 0005 0001 41 Iban nolu hesaba yatırılarak aynı adresten temin edilebilir.

7. İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Satınalma Birimine teslim etmeleri gerekir. İlgili birim dışında dosya teslimi yapılmayacaktır. Firma tarafından dosya farklı bir birime veya ihale komisyonuna direkt teslim edilemeyecektir. Teslim edildiği anlaşıldığı takdirde komisyon tarafından dosya teslim alınmayacak ve firmanın ihaleye iştiraki kabul edilmeyecektir.

8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 46 ve 47. madde hükümlerine göre ihale, isteklilerin, ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilecektir.

9. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Satınalma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarının iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler idaremiz tarafından kabul edilmeyecektir.

10. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Taşınmaz ve İhale Bilgileri
Mahallesi Pafta /Ada /Parsel Kiralanacak Kısım m² Kullanım Amacı Kiralama Süresi 1 (Bir) Yıllık Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Gün ve
Saati
Gaziosmanpaşa L2-16L3-1823-1 43,10 m2 Taksi Durağı 36 Ay 10.080,00 TL 2.016,00 TL 22.10.2019 10:30

İLANEN DUYURULUR.