Yazdır
AYBASTI DEVLET HASTANESİ

Aybastı Devlet Hastanesi kafeterya kiralama işi ihale ilanı

AYBASTI DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907409
Şehir : Ordu / Aybastı
Yayınlandığı Gazeteler

AYBASTI GÖZLEM 30.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sağlık Bakanlığı Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Aybastı Devlet Hastanesi Kafeterya Kiralama İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aybastı Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C
ORDU VALİLİĞİ
ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Aybastı Devlet Hastanesi
KİRALANMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sağlık Bakanlığı Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Aybastı Devlet Hastanesi Kafeterya Kiralama İşi

SIRA NO Mah./Köy Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (Kapalı Alan m2) Kiraya verilecek kısmı (m2) Kiralama Süresi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmin edilen Bedel(1 Yıl) (TL) Geç. Teminat Miktarı (TL) İHALENİN
Pafta TARİHİ SAATİ
1 Sağlık Mahallesi Reaşadiye Cad. Kafeterya (Kantin) 2 214 14 12.500 48 36 Ay Hastane - 15.000,00 450,00 14.12.2018 14:00
  1. Yukarıda bölümde nitelikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi, Sağlık Bakanlığı-Aybastı Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  2. İhale konusu işlere ait şartnameler ve ekleri Aybastı Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde mesai saatleri içerisinde 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir veya satınalma biriminde ve http://aybastidh.saglik.gov.tr web adresinde bedelsiz görülebilir.

  3. İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte tekliflerini. İhale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup (Tekliflerin 2886 sayılı Kanunun 37. madde kapsamında hazırlanması gerekmektedir.) postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

a)Yasal Yerleşim yeri sahibi olmaları,
b)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
c)Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası bildirmeleri,
d) Geçici teminata ilişkin belgeler (tedavüldeki türk parası, bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı kanununun 27. maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektubları, hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabul eden satış değerleri esas alınır), bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Aybastı Mal müdürlüğüne yatırılması ve ibraz edilmesi zorunludur.
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir. noterlikce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini vermeleri;
f) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi.
Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda ki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

  1. Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların aslı veya noter tasdikli örneğini vermelerini,

  2. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu her hangi bir sorumluluk kabul etmez,

  3. Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararıda eklenecektir. (Aslı)

  4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.