Yazdır

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 1. Kuruluşun:
 1. Adresi: Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Cad. No:16A 34676 Üsküdar/İSTANBUL
 2. Telefon numarası : 0 216 531 40 00 - 4437
 3. Faks numarası : 0 216 343 39 81
 4. İhale Bilgileri : www.kiyiemniyeti.gov.tr web sitesinde yayımlanacaktır.
 1. İhale konusu taşınmaza ait bilgiler:

İşin Adı ve Niteliği: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olup; İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Göksu Mahallesi 1 pafta 4 ada, 3 parselde kayıtlı 2.616 m² yüzölçümlü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Anadoluhisarı’nda bulunan Tesisinin şartname eki krokide belirtilen yaklaşık 1.880,00 m² yüzölçümlü kısmının kiraya verme ihalesi
Muhammen Bedel: 40.795,00TL/ay (KDV. Hariç)
Geçici Teminat: 80.000,00TL.
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 01/04/2019 Pazartesi günü Saat 10:00
İhale ve Teklif Açma Tarihi ve Saati: 01/04/2019 Pazartesi günü Saat 14:00
İhalenin yapılacağı Yer: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2. Kat İhale Salonu Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Cad. No:16A 34676 Üsküdar/İSTANBUL

 1. İhaleye katılabilme şartları:
  1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale şartnamesini satın alması zorunludur. İhale şartnamesi, 1.000,00-TL (bin Türk Lirası) bedel karşılığı Kuruluşun Strateji Dairesi Başkanlığından satın alınarak, alınacak makbuz karşılığında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.
  2. İstekliler, 80.000,00TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak verilecek teminat mektubunun süresi, ihale tarihi itibariyle 4 ay geçerli olacaktır.
  3. Teklifler Son teklif verme tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın yazı işleri kaydına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilecektir. Postada oluşabilecek gecikmelerden Kuruluşumuz sorumlu değildir.
  4. İhaleye İştirak eden isteklilerin veya vekillerinin ihale ve teklif açma gün ve saatinde ihale komisyonu huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  5. Şartnamede belirtilen ihaleye katılması yasaklı kişiler ihaleye katıldıkları takdirde şartname hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
  6. İhaleye İştirak eden İstekli, taşınmazın etrafı ile birlikte mali hukuki ve fiili mevcut durumunu (işgal, hasar, hisse, alan (m²), iskân, sit, kültür varlığı tescili vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler, imar ve planlama durumu vb. durumları) ile ilgili her türlü araştırmayı yapmış, görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaktır.
 2. İstenilen belgeler:
  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.
1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ile nüfus cüzdanı örneği.

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve Noter/Muhtarlık tasdikli nüfus cüzdan örneği,
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve Noter/Muhtarlık tasdikli nüfus cüzdan örneği,
c) Bu Şartnamenin 19 uncu maddesinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
ç) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun adres beyanı,
d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun yer görüldü belgesi,
e) İhale Şartnamesi satın alındığına dair makbuz,
f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Dairesi Başkanlığı veznesine veya belirtilecek banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
g) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
h) Bu şartnamenin 10.3. ve 10.4. üncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,
l) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
n) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.2.2. Teklif dosyasında bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi sunulacaktır.
4.2.3. Teklif dosyasında bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu İş ortaklığının her bir ortağı tarafından imzalanacaktır.
4.2.4. Bu şartnamenin 4.3. ve 4.4. üncü maddelerinde belirtilen yeterlik kriterleri İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın sağlanabilir.
4.2.5. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1. (n) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Teklif dosyası kapsamında taşınmazda yatırım bedeli olarak öngörülen tutar olan 3.000.000,00 TL.’den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.3.2. İstekli, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren mali müşavirce onaylı gelir tablosunu teklif dosyası ile sunacak ve toplam cirosu 1.500.000,00 TL.’den az olmayacaktır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler.
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.4.1. İhaleye iştirak eden istekli, son 15 yıl içerisinde 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren idarelere, kamu iktisadi kuruluşlarına, iktisadi devlet teşekküllerine aynı yerde en az 10 yıl süre ile en az 700 m² yüzölçümlü (kapalı alan+açık alan) sosyal tesis, restoran, alakart yemek salonu, kafeterya işletmeciliğinden herhangi birini yapmış olduğuna ilişkin iş deneyimini gösteren sözleşme, sözleşme uzatımı var ise buna ilişkin ek sözleşme veya sözleşme uzatımına ilişkin belge ve iş yeri ruhsatının noter tasdikli suretini teklif dosyasında sunacaktır.
4.4.2. İsteklinin, sunmuş olduğu iş deneyim belgesine ilişkin kurum/kuruluşlara vadesinde ödenmemiş kira borcu olmayacaktır. İstekli, ihale üzerinde kalması halinde iş deneyim olarak sunduğu belgeye dayalı kira borcu olmadığı ve sözleşmesinin kiracının akde muhalefetinden dolayı fesh edilmemiş olduğuna dair ilgili kurum/kuruluşlardan aldığı belgeyi sözleşme aşamasında Kuruluşa sunacaktır.
4.5. Taşınmazın Üzerine Yapılacak Yatırımlar:
İstekli, ihale üzerinde kalması halinde Teklif Mektubunda taşınmaz üzerinde yapmayı taahhüt ettiği yatırımlara ait yatırım teklif dosyasını yer tesliminden önce Kuruluşa sunacaktır. Yatırım Teklif dosyası içerisinde, yapmayı taahhüt ettiği yapı ve çevresine ait tadilat, onarım ve yatırıma konu işlere ait listeyi, bedelini (2019 BBF ile), iş programını varsa avan projesini Kuruluş onayına sunacaktır.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim gündür.
 2. Bu ihalede Kuruluş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp; İhale komisyonu ya da ihale yetkilisi ihalenin her hangi bir aşamasında ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmekte serbesttir.

İlgililere Duyurulur.