Yazdır
AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akçaabat/Nefsipulathane Mahalle'sinde 2 (iki) adet işyeri kiraya verilecek

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961159
Şehir : Trabzon
: 52
Yayınlandığı Gazeteler

AKÇAABAT YENİ HABER 12.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hasan Saka Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olup ilçemiz Nefsipulathane Mahallesi Atatürk Bulvarı Hamam Çimeni Çarşısı orta avluda bulunan NO: 75-Z/14 numaralı (bodrum kat 26,00 m2, zemin kat 26,00 m2 olmak üzere) toplam 52 ,00 m2 lik alanı olan işyeri mevcut haliyle; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47 Maddeleri uyarınca açık teklif arttırma usulü ile 3 (üç yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2- İhalesi 25/03/2019 Pazartesi günü saat 14.30 da Belediyemiz Hasan Saka Toplantı Salonu ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- İhaleye Katılmak isteyenlerin;
a) Tebligat için adres göstermesi
b) Nüfus cüzdan fotokopisi
c) Kanuni ikametgah belgesi
d) Vekaleten girecekler için (Noter Onaylı vekaletname)
e) Şirket olarak katılacaklar için (Noter onaylı şirket yetki belgesi)
f) Belediyemize borcu olmadığına dair belge
g)Geçici ve ek teminatlarını ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Tahsilat Şefliğine ödeyerek alacakları makbuz ile istenilen belgeleri ihale saatinden önce Belediyemiz İhale Memurluğuna vermeleri şarttır. Banka teminat mektubu da verilebilir.
4- İhaleye çıkarılan İlçemiz Nefsipulathane Mahallesi Atatürk Bulvarı Hamam Çimeni Çarşısı orta avluda bulunan 75-Z/14 numaralı toplam 52 m2 alanı olan işyerinin tahmini yıllık kira bedeli 7.500,00 TL olup, geçici teminatı % 3 den 225,00 TL dir. Ek teminatı 4.000,00 TL dir.
5- Her türlü vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.
6- İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne bağlı İhale Memurluğunda görülebilir. İsteyenler KDV dahil 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesi alması zorunludur.

Keyfiyet ilan olunur.08/03/2019