Yazdır
BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4 Adet cafe ve 1 adet büfe 6 yıllığına kiralanacaktır

BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047364
Şehir : Diyarbakır / Bağlar
Semt-Mahalle : BAĞCILAR MAH. / ALİPINAR
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR YENİGÜN 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi sınırları içerinde bulunan 4 adet Cafe ve 1 Adet Büfenin 6 yıllığına Kiralama işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye konferans salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni


T.C
DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi sınırları içerinde bulunan 4 adet Cafe ve 1 Adet Büfenin 6 yıllığına Kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a) Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Madde 2 - İşin ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz konferans salonunda yapılacaktır.

KİRALANACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT LİSTE

S.N Taşınmaz Bilgisi Muhammen Bedel (1 Yıllık) Muhammen Bedel (6 Yıllık) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Andok Kafe 29.400,00TL+KDV 176.400,00TL+KDV 5.292,0000TL 27.09.2019 10:00
2 Bajar Cafe 27.120,00TL+KDV 162.720,00TL+KDV 4.881,6000TL 27.09.2019 10:15
3 Rossa Cafe 19.800,00TL+KDV 118.800,00TL+KDV 3.564,0000TL 27.09.2019 10:30
4 Ada Cafe 39.000,00TL+KDV 234.000,00TL+KDV 7.020,0000TL 27.09.2019 10:45
5 Büfe(Göletli park) 4.020,00TL+KDV 24.120,00TL+KDV 723,6000TL 27.09.2019 11:00


Madde 3 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
3.1 GERÇEK KİŞİLER
a – Nüfus cüzdan sureti
b – Kanuni ikametgah belgesi
c – Temsil durumunda noter onaylı vekaletname
d – Noter onaylı imza beyannamesi
e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
3.2 TÜZEL KİŞİLER
a – Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2019 yılında alınmış)
b – Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti
c –Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
d – Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.
e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
Madde 4 – İhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 23.09.2019 Pazartesi günü günü saat 09:00’ a kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekir.
Madde 5 – İstekliler 6 Yıllık kira bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
Madde 6 – İstekliler kiralanacak taşınmaz için takdir edilen aylık kiralama bedelin üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. ihale komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış sayılacak.
Madde 7 – İhale ile ilgili şartname ihale tarihinden bir gün önceki mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir.
Madde 8 – Tüm taşınmazlar için teklif verecek istekli her bir taşınmaz için ayrı ayrı dosya hazırlayıp tekliflerini verir.
Madde 9- Belediyemize kira ve ecrimisil borcu olanların teklifi geçersiz sayılacak olup; geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
Madde 10 – İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.