Yazdır

ZONGULDAK GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRÜLÜĞÜ
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ TAŞINMAZ

Sıra
No.
Bağımsız Bölüm No İş Karakteristiği (Kat Sayısı) Toplam
kapalı alanı (m²)
Muammen Bedel KDV Hariç (TL)
Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
İli İlçesi Mahallesi/Köyü
1 Zonguldak Merkez Mithatpaşa 94 6 129,39 3 6 894,00 2.000.000,00

1- Taşınmaz satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun; 45. Maddesi gereğince yapılacak satışı taşınmazına; 09.12.2019 tarihinde saat 11:00’da, Zonguldak Gençlik Spor İl müdürlüğü Binasında toplanacak Komisyon marifetiyle AÇIK TEKLİF USULÜ ile ihalesi yapılacaktır.
2-Tabloda belirtilen taşınmazın 2.000.000,00 TL muammen bedel üzerinden açık arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce İl Müdürlüğümüze nakden ve peşin olarak ödenecektir.
7-Taşınmazın ihale bedeli, Sözleşme tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde ödenmek zorunda olup,
8-Tabloda belirtilen taşınmaz için geçici teminat bedeli 60,000,00.-TL’dir.
9- İhale dokümanı bedeli 100,00.-TL (Yüz)dir
10-İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
11-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
a) Başvuru Dilekçesi
b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi
c) Şartnamenin Her Sayfası Ayrı Ayrı İhaleye İştirak Eden Tarafından İmzalanmak Zorundadır
d) Geçici Teminat
e) Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişiler İçin)
f) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden İhalenin Yapılmış Olduğu Yıl İçerisinde Alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek Kişiler İçin)
g) Türkiye’de Tebligat Adresi İçin Adres Göstermesi
h) İstekli Adına Vekaleten İştirak Ediliyorsa, İsteklinin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekaletname ve İmza Örneği
i) Tüzel Kişi Olması Halinde; Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğin Siciline Kayıtlı Bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya Benzeri Bir Makamdan İhalenin Yapılmış Olduğu Yıl İçerisinde Alınmış Tüzel Kişiliğin Siciline Kayıtlı Olduğuna Dair Belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi ve Numarası
j) İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde; şekli ve içeriği ile ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
k) Tüzel Kişi Olması Halinde; Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Noter Tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
l) Vekaleten İhaleye Katılması Halinde; İstekli Adına Katılan Kişinin İhaleye Katılmaya İlişkin Yetkisinin Bulunduğu noter Tasdikli Vekaletnamesi ile Noter Tasdikli Beyannamesi
m) İhale Yerli İsteklilere (T.C. Vatandaşı) Açık Olacaktır.
n) Borcu Yoktur Belgesi
Taşınmazın, satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 09/12/2019 Pazartesi günü 11:00 Saatine kadar Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırım, İnşaat ve İşletmeler Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı Yerel ve Resmi Gazetede yayınlanacaktır.