Yazdır

İLAN

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Belediyemize ait Turgut Mahallesi Çarşı içi, 220 ada 1 parsel 2/A numarada kayıtlı bulunan 20,00 m2 işyeri aylık KDV Hariç 200,00 TL muhammen bedelle, 15.02.2020-15.02.2023 tarihleri arasında 3 yıl süreyle, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereği kiraya verilmek üzere, 03.02.2020 Pazartesi günü saat 14.00 de ;
Açık Teklif Usulü (açık arttırma) ile Belediye Meclis Toplantı Salonunda ihalesi yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyenlerin % 3 tutarında geçici teminatlarını ihale saatinden önce belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur. 13.01.2020