Yazdır
MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde bulunan 473 m² alan ihale ile kiraya verilecektir

MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
19047/53324
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Turgutlu Devlet Hastanesi'nde 473 m² alanın ihale ile 3 yıllığına kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda (Akmescit Mah. İzmir Cad. No:289 Yunusemre MANİSA)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Turgutlu Devlet Hastanesine ait Taşınmaz Mallara Ait Kiralama İlanı

KİRALANMASI YAPILACAK TAŞINMAZ
Taşınmaz No 19047/53324 Kira Süresi 36 AY

Mah./Köy
6. Mıntıka Subaşı Mah. Son Sk.
Niteliği/Miktarı
Manisa Turgutlu Devlet Hastanesinde yer alan toplam 473 m2 alan
Pafta No 37 Tahmin Edilen İlk Yıl Kira Bedeli(tl) 560.000,00 TL.
Ada No 760 Geçici Teminat (TL) 168.000,00 TL.
Parsel No 31 İhale Doküman Bedeli 100 TL.
Yüzölçümü 72.514,13 m2 İhale Tarihi 12.12.2019
Cinci Hastane İhale Saati 11.00

1- Yukarıda nitelikleri, İhale Saatleri, İhale tarihleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda (Akmescit Mah. İzmir Cad. No:289 Yunusemre MANİSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 13. Maddesine istinaden oluşturulan komisyonca yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

 1. İstekliler Geçici teminat olarak yukarıda belirtilen tutarda Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya nakit yatırmak isteyenler Manisa Sağlık Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR41 0001 0012 5639 4774 6150 02 nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir.
 2. Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
 3. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa faks numarası,
 4. Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi ile Nüfus Kayıt Örneğinin aslı veya arkalı önlü fotokopisi ve T.C Kimlik numarasını,
 5. Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;
 6. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
 7. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname vereceklerdir.
 8. Kantin ve Büfe yeri kiralama işi için;

1-İhaleye katılacak gerçek kişilerin Kantin ustalık belgesi veya kantin işletme belgesi sunması gerekmektedir. Bunların haricinde diğer ustalık belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2-İhaleye katılacak tüzel kişilik ise ana sözleşmelerinde kantin işletmeciliği ya da kantin işletmeciliğini karşılayan (fabrika, okul veya işyeri kantinleri vb) ibaresi bulunan ticaret sicil gazetesine sahip olması gerekmektedir.

 1. Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi istenecektir.
 1. İstekliler Kira Şartnamesini imzalayarak ihale komisyonuna sunmalıdırlar.
 2. İstekliler ihaleden önce geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubunu ihale esnasında Komisyona vermek zorundadır.
 1. İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dâhilinde Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın alma Biriminde ve https://manisaism.saglik.gov.tr/TR,69607/ihale.html web adresinden bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı almaları zorunludur. İhale doküman bedeli 100,00 TL.(yüztl.) olup, Manisa Sağlık Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR41 0001 0012 5639 4774 6150 02 nolu hesabına yatırılacak ve dekontu ihale teklif dosyasına konulacaktır.
 1. İstekliler, ilan tarihi itibari ile son 5(beş) yıl içerisinde kantin, büfe, kafeterya alanlarında faaliyet gösterip işin tamamlandığına ilişkin Kamu Kurumu veya Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluşlardan alınmış referans veya iş bitirme belgesi sunacaklardır.
 2. 15.06.2011 tarihi ile ihale tarihi arasında Manisa Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerinde Kantin/Büfe /Çay ocağı vb. işletmeciliği ihalesi uhdesinde bırakıldığı halde, taahhüdünü yerine getirmeyen, sözleşme imzalamayan, kiracısı bulunduğu kurumlara kira bedellerini vadesinde ödememiş olan ve kiracının kusurlarından dolayı sözleşmesi tek taraflı feshedilen istekliler ihaleye katılmazlar.
 3. İhale tarihi itibari ile Manisa Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerine kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanlar ihaleye katılamazlar. Ancak borcunu ödediğini gösterir belgeyi (kurum yazısı, dekont) ihale dosyasında bulundurmaları halinde ihaleye iştirak edebilirler.
 4. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
 5. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez
 6. Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir. İstekliler ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış vergi borcu ve SGK borcuna dair ilgili belgeleri ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir.
 7. İhale komisyonu tarafından isteklilerin ihalelere katılımdan yasaklı ve borçlu olup olmadıkları sorgulanacak olup herhangi bir yasaklılık veya borç durumu tespit edilen isteklinin ihaleye katılımı kabul edilmeyecektir.
 8. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 9. İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.


İlan olunur.