Yazdır
TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tokat Belediyesi'ne ait 2 m² depo 1 yıllığına kiraya verilecektir

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01104049
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : SOĞUKPINAR MAH. / GEYRAS
: 2
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT HABER 20.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TOKAT HABER 25.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Soğuk pınar Mahallesi Behzat Bulvarı Bey sokağı girişinde bulunan işyerinin (depo)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.01.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

SOĞUKPINAR MAH. BEHZAT BULVARI BEY SOKAĞI GİRİŞİ İŞYERİNE AİT İLAN METNİ

1-Soğuk pınar Mahallesi Behzat Bulvarı Bey sokağı girişinde bulunan işyerinin (depo) ihalesi; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince; açık artırma suretiyle şartname esasları dahilinde 1 yıllığına kira ihalesi yapılacaktır.
KİRAYA VERİLECEK İŞYERİNE AİT BİLGİLER

BAĞIMSIZ

MEVKİ

M2

1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİÇİ TEMİNAT + 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL TUTARININ % 50 Sİ ORANINDA GÜVENCE BEDELİ

İşyeri (depo)

Soğuk pınar Mahallesi Behzat Bulvarı Bey sokağı girişi

2,00

2.000,00 TL

60,00 + 1.000,00

2- İhale 14.01.2020 tarih ve Salı günü saat: 9:30’da Belediye Encümen odasında Encümen Huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye girecek talipliler geçici teminatlarını ve güvence bedelini Vakıflar Bankası belediyemiz hesabına yatıracaklardır.

4- İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Su İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL Ücret karşılığında temin edilebilir.

5- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

A) İstekli gerçek kişi ise;
a)- Şartnamede belirtilen geçici teminat ve güvence bedelini ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
b)- Nüfus cüzdan sureti (gerçek kişiler için)
c)- Kanuni ikametgâh belgesi.
d)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.
e)- Türkiye de tebligat adresi.
f)- İhale vekaleten girecekler için noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
g)-Belediyemiz bünyesinde yapılan ihaleye katılmış olup, sözleşme imzalamayan ve geçici teminatları irad kaydedilenler ve bunların birinci derecedeki yakınları ihaleye katılamazlar.

B) İstekli Tüzel kişilik ise;
a)- Şartnamede belirtilen geçici teminat ve güvence bedelini ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
b)- Tüzel kişilik adına girenlerden ise; yetki belgesi ve imza sirküleri (aslı) Ticaret ve Sanayi Odası ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c)- İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına noter tasdikli vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak ederinin noter tasdikli imza sirküleri
d)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.
e)- Türkiye de tebligat adresi
f)- Belediyemiz bünyesinde yapılan ihaleye katılmış olup sözleşme imzalamayan ve geçici teminatları irad kaydedilenler ihaleye katılamazlar.

6- İhaleye girecek isteklerin 13.01.2020 tarihinde saat 12:00’e kadar dosyalarını belediyemiz Su işleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Keyfiyet İlan Olunur.
TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI