Yazdır
TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Talas Belediyesine ait dükkan, atm yeri, lokanta, büro ve taksi durağı yeri kiraya verilecektir

TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40 adet taşınmaz kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Talas Belediye Başkanlığından;

Aşağıda adres/mevki/tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen Talas Belediyesinin mülkiyeti altındaki aşağıdaki taşınmazlar 2886 sayılı Kanun’un 45’inci maddesi uyarınca kiraya verilecektir. İhale Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 26.02.2020 Çarşamba günü Saat 14:00’da başlayacak ve sırayla devam edecektir.
İhale şartnamesi her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

Sıra Adres / Mevkii / Ada / Parsel Cinsi Yüzölçümü (M2) Muhammen Bedel (TL/Yıllık) Geçici Teminat (%3) Kira Süresi (Yıllık)
1 Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 51/B Dükkan 42 m² 11.000 330 3 Yıllık
2 Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 51/D Dükkan 42 m² 8.000 240 3 Yıllık
3 Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 51/E Dükkan 42 m² 8.000 240 3 Yıllık
4 Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 51/F Dükkan 42 m² 8.000 240 3 Yıllık
5 Zincidere Mah. İstiklal Cad.No:62/A (Parsel 3831) Dükkan 20 m² 500 15 3 Yıllık
6 Zincidere Mah. İstiklal Cad.No:62/B (Parsel 3831) Dükkan 20 m² 500 15 3 Yıllık
7 Mevlana Mahallesi Yaşam Parkı İçi Lokanta 400 m² 30.000 900 3 Yıllık
8 Kiçiköy Mah. Kayabağlar Cad. 2. Sk Kat: 2 No: 4/B Büro 68 m² 500 15 3 Yıllık
9 1 Nolu Kiçiköy Mah. Atatürk Bulvarı (Veysel Eşgi Parkı) ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
10 2 Nolu Kiçiköy Mah. Atatürk Bulvarı (Veysel Eşgi Parkı) ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
11 3 Nolu Kiçiköy Mah. Atatürk Bulvarı (Veysel Eşgi Parkı) ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
12 4 Nolu Kiçiköy Mah. Atatürk Bulvarı (Veysel Eşgi Parkı) ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
13 1 Nolu Mevlana Mah. Atatürk Bul Emniyet Taksi ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
14 2 Nolu Mevlana Mah. Atatürk Bul Emniyet Taksi ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
18 3 Nolu Mevlana Mah. Atatürk Bul Emniyet Taksi ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
15 4 Nolu Mevlana Mah. Atatürk Bul Emniyet Taksi ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
16 5 Nolu Mevlana Mah. Atatürk Bul Emniyet Taksi ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
17 1 Nolu Bahçelievler Mah. Tepebağlar Cad. (Zade Cami Yanı) Öner Taksi ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
18 2 Nolu Bahçelievler Mah. Tepebağlar Cad. (Zade Cami Yanı) Öner Taksi ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
19 3 Nolu Bahçelievler Mah. Tepebağlar Cad. (Zade Cami Yanı) Öner Taksi ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
20 4 Nolu Bahçelievler Mah. Tepebağlar Cad. (Zade Cami Yanı) Öner Taksi ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
21 1 Nolu Mevlana Mah. Cemil Baba Cad. Eski Otobüs Son Durağı ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
22 2 Nolu Mevlana Mah. Cemil Baba Cad. Eski Otobüs Son Durağı ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
23 3 Nolu Mevlana Mah. Cemil Baba Cad. Eski Otobüs Son Durağı ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
24 4 Nolu Mevlana Mah. Cemil Baba Cad. Eski Otobüs Son Durağı ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
25 5 Nolu Mevlana Mah. Cemil Baba Cad. Eski Otobüs Son Durağı ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
26 1 Nolu Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. Talas Taksi ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
27 2 Nolu Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. Talas Taksi ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
28 1 Nolu Mevlana Mah. Bilge Kağan Cad. (Kutlu Doğum Parkı) ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
29 2 Nolu Mevlana Mah. Bilge Kağan Cad. (Kutlu Doğum Parkı) ATM Kabini 3,42 m² 17.500 525 3 Yıllık
30 212 Nolu Talas Emniyet Taksi Atatürk Bulvarı Bahçelievler Cad. Kavşağı ATM’li Taksi Durağı 9,52 m² 250 8 3 Yıllık
31 213 Nolu Talas Taksi Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. ATM’li Taksi Durağı 9,52 m² 250 8 3 Yıllık
32 214 Nolu Anayurt Taksi Mevlana Mah. Cemilbaba Cad. ATM’li Taksi Durağı 9,52 m² 250 8 3 Yıllık
33 215 Nolu Kısmet Taksi Mevlana Mah. Bilge Kağan Cad. TOKİ Karşısı ATM’li Taksi Durağı 9,52 m² 250 8 3 Yıllık
34 216 Nolu Melikşah Taksi Mevlana Mah. Bilge Kağan Cad. Hamdi Hoca Cami Önü Taksi Durağı 9,52m² 275 8 3 Yıllık
35 217 Nolu Melikşah-2 Taksi Mevlana Mah. Halef Hoca Cad. Doktorlar Sok. Girişi Taksi Durağı 9,52m² 225 7 3 Yıllık
36 218 Nolu Anaşehir Bulut Taksi Mevlana Mah. Halef Hoca Cad. Meydanı Taksi Durağı Yeri 24,50 m² 225 7 3 Yıllık
37 225 Nolu Anayurt Kalite Evler (Gazi Anayurt) Taksi Mehmet Timuçin Cad. ile Cemil Baba Cad. Kesişimi Taksi Durağı Yeri 7,29 m² 225 7 3 Yıllık
39 231 Nolu Öner Taksi Bahçelievler Mah. Tepe bağlar Cad. (Zade Cami yanı) ATM’li Taksi Durağı 9,80 m² 260 8 3 Yıllık
40 Reşadiye Mah. Erciyes Cad. No:72 Şehit Furkan DOĞAN Kültür Parkının İçi (Parsel 2324) Dükkan 10 m² 500 15 3 Yıllık

İhaleye katılacak isteklilerin;
A-) Gerçek kişi ise;
1-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)
2-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge (e-devlet üzerinden),
3-) Sabıka Kaydı (e-devlet üzerinden)
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı
B-) Tüzel kişi ise;
1-) Tebligat için Ticari ikametgâh belgesi,
2-) Vergi Levhası,
3-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü)
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
C-) ORTAK HÜKÜMLER
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (Muhammen bedelinin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)
5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,
6-) Dosya alındı makbuzu,
7-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.
D-) ÖZEL ŞARTLAR

  1. İlanın 7’inci sırasında yer alan taşınmaz lokanta olarak işletilmek üzere kiraya verilecektir. İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 3’üncü maddesinde istenilen belgelerin yanında en az 3 (üç) yıl lokantacılık, pastacılık, unlu mamüller ve tatlı ürünleri üretimi, satışı gibi iş kollarından birinde faaliyet gösterdiğine veya bu iş kollarında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu gösterir (bonservis veya ustalık belgesi gibi) belge sunacaktır. İhaleye katılan tüzel kişi ise şirketin ödenmiş sermayesinin 4.000.000,00 (Dört milyon) TL ve üzeri, gerçek kişi ise yıllık cirosunun 2.000.000,00 (İki milyon) TL ve üzeri olduğunu gösterir belge sunmak zorundadır.
  2. İlanın 9 ila 30’üncü sıraları arasında yer alan ATM kabin yerler banka ve finans kurumlarına kiralanacaktır.
  3. İlanın 31 ila 39’inci sıraları arasında yer alan taksi duraklarının kiralama ihalesine katılacak isteklilerin söz konusu adreste taksi durağı çalıştırabileceğine dair UKOME Kararı belgesi sunacaklardır.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.