Yazdır

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda ihale tarihleri, mevkii, nitelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45'inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.
2-) İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3'ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:
a-Nüfus Kağıdı Fotokopisi
b-Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)
c-Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya makbuzu.
d-Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.
e-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)
f-İhaleye gireceklerin ihale şartnamesinin 3.maddesinde istenilen diğer belgeleri en geç ihale günü saat 12.00'e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-) İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilinir.
Satışı yapılacak taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir.

Mahalle Niteliği Bağımsız bölüm no Ada Parsel Yüzölçümü m² Muhammen Bedel Geçici Teminatı İhale Tarihi Satış Saati
Turgutalp İşyeri 24 - 3243 79,00 790.000,00 TL 23.700,00 TL 23.12.2019 15.00
Akçaavlu Mesken - - 566 170,00 51.250,00 TL 5.125,00 TL 23.12.2019 15.15
Büyük Güney Zeytinli Tarla - - 673 5.850,00 126.250,00 TL 12.625,00 TL 23.12.2019 15.30
Küçük Güney Tarla - - 415 8.088,00 70.000,00 TL 7.000,00 TL 23.12.2019 15.45
Avdan Zeytinli Tarla - - 1322 8.800,00 143.500,00 TL 14.350,00 TL 23.12.2019 16.00
Avdan Zeytinli Tarla - - 1292 2.050,00 40.000,00 TL 4.000,00 TL 23.12.2019 16.10
Avdan Tarla - - 38 850,00 10.000,00 TL 1.000,00 TL 23.12.2019 16.20
Turgutalp İşyeri 21 - 3243 37,00 300,000,00 TL 9.000,00 TL 26.12.2019 15.00
Turgutalp İşyeri 22 - 3243 47,00 350.000,00 TL 10.500,00 TL 26.12.2019 15.10
Turgutalp İşyeri 23 - 3243 40,00 310.000,00 TL 9.300,00 TL 26.12.2019 15.20
Sarıkaya Zeytinlik - - 215 2.836,00 11.000,00 TL 1.100,00 TL 26.12.2019 15.30
Sarıkaya Tarla - - 199 5.700,00 49.000,00 TL 4.900,00 TL 26.12.2019 15.40
Sarıkaya Tarla - - 179 650,00 10.500,00 TL 1.050,00 TL 26.12.2019 15.50
Sarıkaya Tarla - - 118 1.475,00 9.000,00 TL 900,00 TL 26.12.2019 16.00
Sarıkaya Zeytinlik - - 39 9.800,00 120.500,00 TL 12.050,00 TL 26.12.2019 16.10