Yazdır

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- İşletmemizin Polatlı ilçesinde bulunan Merkez Gazi Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 10’da 1518-9 ada-parselde 7.426 m2 (2.500 m2 kapalı alan) taşınmazın Kapalı Zarf Usulü İhale ile 3 (üç) yıllığına kiralanması yapılacaktır.
2- İhale 06.12.2019 Cuma günü saat 14.00’te İşletmemiz merkezinde yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde, ikinci ihale 13.12.2019 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

P.
No
C İ N S İ Miktar Toplam Muh.
Tutarı. TL./YIL
Geçici
Teminat
(%20)
1 Taşınmaz (Bina) 1 Adet 2.500 m2 120.000,00.-TL 24.000,00.-TL

4- İşletmemiz Konya -Yunak yolu üzeri 54.Km. Polatlı / ANKARA.
5- İhaleye katılmak isteyen Yüklenicilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a-) Tebligat için Adres Beyanı olması,
b-) Geçici Teminat Belgesi,
c-) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya İlgili Meslek Kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgenin verilmesi,
d-) Firmaların tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve İmza Sirkülerinin ibraz edilmesi, özel şahıs olması halinde de imza beyannamesi verilmesi,
e-)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi verilmesi,
f-) İhale konusu yeri gördüklerini ve tüm niteliklerini bildiklerini ihtiva eden belgenin verilmesi,
g-) Belgeler ihale tarihine göre son iki ayda alınmak kaydıyla ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, SGK veya Bağ-Kur’a borcunun olmadığına dair alınmış belgenin verilmesi.
6- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No.62 Bakanlıklar/ANKARA) ile Altınova, Gözlü, Konuklar ve Malya Tarım İşletmeleri ile işletmemizde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.
Ayrıca, 0 312 632 20 20 Numaralı telefondan bilgi alınabilir.
7- TİGEM Bir iktisadi Devlet teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kanun kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmenliği esaslarında yapılmaktadır.