Yazdır
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Osmangazi Belediyesine ait gayrimenkullerin satılması ve kiraya verilmesi ihale edilecektir

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093816
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : SOĞANLI MAH. / ALEMDAR
: 37
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HABER 01.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BURSA HABER 05.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet Taşınmaz satışı işi ile 7 adet taşınmazın kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin satılması ve kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10309 ada 1 sayılı parselde bulunan C Blok Zemin Kat 1 no’lu (37,39 m² brüt) dükkan niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi;


Tahmini Satış Bedeli: 275.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 8.250,00.-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 10309 ada 1 sayılı parselde bulunan C Blok Zemin Kat 2 no’lu (37,39 m² brüt) dükkan niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi;


Tahmini Satış Bedeli: 275.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 8.250,00.-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi 215 ada 8 sayılı 469,42 m²’lik parselin satılması işi;


Tahmini Satış Bedeli: 469,420,00-TL
Geçici Teminat Miktarı: 14.083,00-TL

  1. Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi 3936 ada 1 sayılı parselde arasındaki 4.943 m² yüzölçümlü yeşil alan altındaki otoparkın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 5.000,00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 9.000,00-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Çaybaşı Mahallesi 29. Dere Sokak No:4 adresindeki binanın 1. ve 2. Katının (77,50 m²) imam evi olarak 31/12/2021 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 150,00.TL
Geçici Teminat Miktarı: 1.080,00.-TL

  1. Belediyemize ait, Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 6219 ada 38 parselin (806,98 m²) okçuluk antrenmanlarında kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli. 150,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 540,00.-TL

  1. Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Dağakça Mahallesi Dağakça Caddesi Hizmet Binası adresindeki lokalin (59,00 m²) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 50,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 540,00.-TL

  1. Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Dağakça Mahallesi Dağakça Caddesi Hizmet Binası adresindeki yerin (25,49 m²) berber dükkanı olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 50,00.TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 540,00.-TL

  1. Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Dağakça Mahallesi Dağakça Caddesi Hizmet Binası adresindeki 1 nolu kahvehanenin (71,56 m²) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 150,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 1.620,00.-TL

  1. Tasarrufu Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Dağakça Mahallesi Dağakça Caddesi Hizmet Binası adresindeki 2 nolu kahvehanenin (68,34 m²) 3 yıllığına kiraya verilmesi işi;


Tahmini Aylık Kira Bedeli: 150,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 1.620,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati : 10 Aralık 2019 Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 10 Aralık 2019 Salı günü saat 12.00’e kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan)veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü ( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge


Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 10 Aralık 2019 tarihi saat 12:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
3- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.


İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur..

İlan tarihleri:

Bursa’da: 1 Aralık 2019, 5 Aralık 2019 tarihlerinde