Yazdır
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mersin Yenişehir'de 630 m² spor tesisi kiraya verilecektir

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130398
Şehir : Mersin / Yenişehir
Semt-Mahalle : ÇİFTLİKKÖY MAH. / CUMHURİYET
: 630
Yayınlandığı Gazeteler

MERSİN İMECE 12.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MERSİN İMECE 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üniversitemiz Çiftlikköy Kampüsü içerisinde yer alan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Vadi Spor Tesisleri kuzeyinde bulunan 410 m2 (Dörtyüzon) kapalı alan 220 m2 (İkiyüzyirmi) açık alana sahip yerin 1 (bir) yıl süre ile (3 yıla kadar süre uzatımı verilebilir) kiraya verilmesi işi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yenişehir/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası Çiftlikköy Kampüsü MERSİN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)


Üniversitemiz Çiftlikköy Kampüsü içerisinde yer alan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Vadi Spor Tesisleri kuzeyinde bulunan 410 m2 (Dörtyüzon) kapalı alan 220 m2 (İkiyüzyirmi) açık alana sahip yerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü) 'ne göre 1 (bir) yıl süre ile (3 yıla kadar süre uzatımı verilebilir) kiraya verilmesi işi tahmini bedel üzerinden açık arttırma şeklinde ihale edilecektir.

1. İdarenin;
a) Adı: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
b) Adresi: Çiftlikköy Kampüsü - Yenişehir / MERSİN
c) Telefon numarası: 0324 361 00 26
ç) Faks numarası : 0324 361 00 96

2 - İhaleye ilişkin bilgiler
a) İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü)
b) Teklif Zarflarının Sunulacağı Adres: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampüsü MERSİN
c) İhalenin Yapılacağı Adres: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası Çiftlikköy Kampüsü MERSİN

Kiralanacak Yer Faaliyet Konusu Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m²) İhale Tarihi İhale Saati
Vadi Spor Tesisleri kuzeyinde bulunan 410 m2 (Dörtyüzon) kapalı alan 220 m2 (İkiyüzyirmi) açık alana sahip yer Tavuk Ürünleri, Sandviç, Tatlı ve Pasta çeşitleri, Sıcak ve Soğuk Alkolsüz İçecekler
410

220

25.02.2020

10:00

d) İhale komisyonunun toplantı yeri: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampüsü/MERSİN
e) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhale ile ilgili kira şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Çiftlikköy Kampüsündeki Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.
3- Tekliflerin Veriliş Şekli ve Geçici Teminat Miktarı: Teklifler Bir (1) yıllık tahmini bedel üzerinden verilecektir. Geçici teminat bedeli 1 yıllık tahmini bedel üzerinden %3 oranında hesaplanmıştır. Nakit yatırmak istenilen geçici teminatların TR08 0001 0021 8140 3186 6653 29 Iban numaralı Mersin Üniversitesi hesabına yatırılması ve makbuzlarının aslının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Kiralanacak Yer Faaliyet Konusu Bir Yıllık Tahmini Kira Bedeli Yatırılacak Geçici Teminat Miktarı
Vadi Spor Tesisleri kuzeyinde bulunan 410 m2 (Dörtyüzon) kapalı alan 220 m2 (İkiyüzyirmi) açık alana sahip yer Tavuk Ürünleri, Sandviç, Tatlı ve Pasta çeşitleri, Sıcak ve Soğuk Alkolsüz İçecekler
119.950,00-TL

3.598,50.-TL


4- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A- Tebligat için Türkiye’deki adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
B- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

C- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İhaleye ortak girişim olarak katılması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
D- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
E-Geçici Teminat tutarının yatırdığına dair vezne alındısı veya Banka Teminat Mektubu vermesi. 2286 sayılı Devlet İhale Kanununda 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.
F-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
G-Kira Şartnamesinin her sayfası istekli tarafından bütün hükümlerin kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşelenip imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır.
Ğ-Nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,
H-Sabıka kaydı olmadığına dair Sabıka kaydı belgesi. Son 30 (otuz) takvim günü içerisinde alınmış sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Adli Sicil Belgesi sunulacaktır. (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; affa uğramış olsalar dahi, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına hüküm giyenler ile devlet güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olanlar ihaleye katılamaz.)
(Şirket olması halinde tüm ortakların, şirket müdürünün ve varsa vekilin).
I- İhale tarihinden önceki aya ait SGK pirim borcu olmadığını gösterir belge sunulacaktır.
İ- İhale tarihinden önceki aya ait vergi borcu olmadığı gösterir belge sunulacaktır.
J-İsteklinin İdaremize kira, elektrik, su vb. borcu bulunmayacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin idaremize borcu bulunmadığına ilişkin belgeyi (yazı vb.) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alarak ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır.

Not: İstekliler “İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar” başlıklı “B”, “C” ve “D” bendindeki belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale saatinden önce, aslını idareye göstermek suretiyle yine İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini ihale dosyalarına/zarflarına ekleyebilirler.

5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.