Yazdır
KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Köyceğiz Belediye Başkanlığına ait işyerleri kiraya verilecektir

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01030665
Şehir : Muğla / Köyceğiz
Yayınlandığı Gazeteler

KÖYCEĞİZ 26.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toparlar Mahallesi Düğün Salonu Altı 1/Z18 no.lu dükkan saat 15:00’da, 1/Z10 no.lu dükkan saat 15:05’de, 1-Z21 no.lu dükkan saat 15:10’da ve 1-Z17 no.lu dükkan saat 15:15’de, Toparlar Mahallesi 1-Z6 no.lu dükkan saat 15:20’de, Gülpınar Mahallesi 1. Kapalı Çarşı 1. kat 14 no.lu dükkan saat 15:25’de ve 2. kat 22 no.lu dükkan saat 15:30’da, Yangı Mahallesi 2/1 no.lu dükkan (Kahvehane) saat 15:35’de, 2/3 no.lu dükkan saat 15:40’da, 2/4 no.lu dükkan saat 15:45’de, Ulucami Mahallesi Pazar Yeri 23 ve 24 no.lu birleştirilmiş dükkanlar saat 15:50’de, Döğüşbelen Mahallesi Merkez Sokak zemin 4 206E no.lu dükkan (kahvehane) saat 15:55’de, zemin 3 206G no.lu dükkan saat 16:00’da, zemin 1 206B no.lu dükkan saat 16:05’de, Zeytinalanı Mahallesi 1/B no.lu dükkan saat 16:10’da, Ekincik Mahallesi 35H no.lu dükkan saat 16:15’de, Toparlar Mahallesi Akköprülüler Caddesi 6. Sokak No:2 adresinde Öğretmen Aykut AKSOY parkı içerisinde bulunan 1 adet büfenin kiralama ihalesi saat 16:20’de Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 3/1-5 no.lu ahşap büfe
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.08.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Başkanlık Odasında Encümen huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Toparlar Mahallesi Düğün Salonu Altı 1/Z18 no.lu dükkan saat 15:00’da, 1/Z10 no.lu dükkan saat 15:05’de, 1-Z21 no.lu dükkan saat 15:10’da ve 1-Z17 no.lu dükkan saat 15:15’de, Toparlar Mahallesi 1-Z6 no.lu dükkan saat 15:20’de, Gülpınar Mahallesi 1. Kapalı Çarşı 1. kat 14 no.lu dükkan saat 15:25’de ve 2. kat 22 no.lu dükkan saat 15:30’da, Yangı Mahallesi 2/1 no.lu dükkan (Kahvehane) saat 15:35’de, 2/3 no.lu dükkan saat 15:40’da, 2/4 no.lu dükkan saat 15:45’de, Ulucami Mahallesi Pazar Yeri 23 ve 24 no.lu birleştirilmiş dükkanlar saat 15:50’de, Döğüşbelen Mahallesi Merkez Sokak zemin 4 206E no.lu dükkan (kahvehane) saat 15:55’de, zemin 3 206G no.lu dükkan saat 16:00’da, zemin 1 206B no.lu dükkan saat 16:05’de, Zeytinalanı Mahallesi 1/B no.lu dükkan saat 16:10’da, Ekincik Mahallesi 35H no.lu dükkan saat 16:15’de, Toparlar Mahallesi Akköprülüler Caddesi 6. Sokak No:2 adresinde Öğretmen Aykut AKSOY parkı içerisinde bulunan 1 adet büfenin kiralama ihalesi saat 16:20’de Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 3/1-5 no.lu ahşap büfe saat 16:25’de 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile 5 yıl süreyle 07/08/2019 Çarşamba günü Belediyemiz Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale ile kiraya verilecektir.

2-İsteklilerin ihale günü saat 14.00’e kadar istenilen belgeleri hazırlamaları, geçici teminatlarını yatırmaları ve ihale saatinde hazır bulunmaları gerekir.

3-İlçenin Toparlar Mahallesi Düğün Salonu Altı 1/Z18 no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 200,00-TL. olup, geçici teminatı 360,00-TL.dır.

4-İlçenin Toparlar Mahallesi Düğün Salonu Altı 1/Z10 No.lu dükkânın muhammen bedeli 350,00-TL. olup, geçici teminatı 630,00-TL.’dir.

5-İlçenin Toparlar Mahallesi Düğün Salonu Altı 1/Z21 no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 300,00-TL. olup, geçici teminatı 540,00-TL.dır.

6-İlçenin Toparlar Mahallesi Düğün Salonu Altı 1/Z17 no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 300,00-TL. olup, geçici teminatı 540,00-TL.dır.

7-İlçenin Toparlar Mahallesi 1/Z6 no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 300,00-TL. olup, geçici teminatı 540,00-TL.dır.

8-İlçenin Gülpınar Mahallesi 1. Kapalı Çarşı 1. Kat 14 no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.dır.

9-İlçenin Gülpınar Mahallesi 1. Kapalı Çarşı 2. Kat 22 no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 250,00-TL. olup, geçici teminatı 450,00-TL.dır

10-İlçenin Yangı Mahallesi 2/1 no.lu dükkânın (Kahvehane) muhammen bedeli aylığı 1.000,00-TL. olup, geçici teminatı 1.800,00-TL.dır.

11-İlçenin Yangı Mahallesi 2/3 no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 300,00-TL. olup, geçici teminatı 540,00-TL.dır.

12-İlçenin Yangı Mahallesi 2/4 no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 300,00-TL. olup, geçici teminatı 540,00-TL.dır.

13-İlçenin Ulucami Mahallesi Pazar Yeri 23 ve 24 no.lu birleştirilmiş dükkânların muhammen bedeli aylığı 1.000,00-TL. olup, geçici teminatı 1.800,00-TL.dır.

14-İlçenin Döğüşbelen Mahallesi Merkez Sokak zemin 4 206E no.lu dükkânın (Kahvehane) muhammen bedeli aylığı 1.300,00-TL. olup, geçici teminatı 2.340,00-TL.dır.

15-İlçenin Döğüşbelen Mahallesi Merkez Sokak zemin 3 206G no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 250,00-TL. olup, geçici teminatı 450,00-TL.dır.

16-İlçenin Döğüşbelen Mahallesi Merkez Sokak zemin 1 206B no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 300,00-TL. olup, geçici teminatı 540,00-TL.dır.

17-İlçenin Zeytinalanı Mahallesi 1/B no.lu dükkanın muhammen bedeli aylığı 300,00-TL. olup, geçici teminatı 540,00-TL.dır.

18-İlçenin Ekincik Mahallesi 35H no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.dır.

19-İlçenin Toparlar Mahallesi Akköprülüler Caddesi 6. Sokak No:2 adresinde Öğretmen Aykut AKSOY parkı içerisinde bulunan 1 adet büfenin muhammen bedeli aylığı 300,00-TL. olup, geçici teminatı 540,00-TL.dır.

20-İlçenin Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 3/1-5 no.lu ahşap büfenin muhammen bedeli aylığı 500,00-TL. olup, geçici teminatı 900,00-TL.dır.

21-İhaleden önce ihaleye katılacak olan isteklilerden alınacak belgeler;
Gerçek Kişilerden;
-Nüfus cüzdanı (fotokopi)
-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)
-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
-Sabıka kaydı (Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.)
-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir.] (Aslı)
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Köyceğiz Belediyesi Tahsilat veznelerine nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)
-Tebligat için adres beyanı. (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır)
-Vekil var ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)
-Vergi borcu olmadığına dair belge [Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte.] (Aslı)
-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
Tüzel Kişilerden;
-Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)
-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)
-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)
-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklı durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)
-Tebligat için adres beyanı (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir. ] (Aslı)
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu yada Köyceğiz Belediyesi Tahsilat veznelerine nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
-Vekil var ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son bir ay (30) gün içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)
-Vergi borcu olmadığına dair belge [Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte. Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait ayrı ayrı belge istenir.] (Aslı)
-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

22-Kiralamaya ait özel şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır.

23-Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlanen duyurulur.