Yazdır
KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaş Belediyesi'ne ait 49 adet gayrimenkul kiraya verilecek

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binası C13 nolu Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İŞYERİ KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI


1. Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35c-45. maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.


2. İhale, Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binası C13 nolu Toplantı Salonunda yapılacaktır.


3. İhale tarihi, saati, geçici teminat bedelleri ve yıllık muhammen bedeller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


4. İhaleye katılmak için;
4.1 Gerçek Kişilerin Sunacağı Belgeler:
4.1.1 Nüfus Kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınabilir.) veya “aslı İdaremizce görülmüştür” ibareli nüfus cüzdanı sureti.
4.1.2 İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınabilir.)
4.1.3 Noter Onaylı İmza Beyannamesi (Asıl)
4.1.4 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair beyanname ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameyi içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak).
4.1.5 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (Asıl). (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacak.)
4.1.6 Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin İmza Beyannamesi (Asıl)
4.1.7 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak). İlgili kanunlar kapsamında yapılandırma yapılan borçlar, borç olarak sayılmayacak, borç ödeme taahhüdü v.b. hususlar kabul edilmeyecektir.
4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak)
4.2 Tüzel Kişilerin Sunacağı Belgeler:
4.2.1 Noter tasdikli imza sirküleri
4.2.2 Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi
4.2.3 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair beyanname ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameyi içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak).
4.2.4 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (Asıl). (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacak.)
4.2.5 Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl).
4.2.6 Vekâleten katılım halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl) .
4.2.7 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak). İlgili kanunlar kapsamında yapılandırma yapılan borçlar, borç olarak sayılmayacak, borç ödeme taahhüdü v.b. hususlar kabul edilmeyecektir.
4.2.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak)


5. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin yukarıda sıralanan (4. Madde) belgelerini; Kapalı zarf içinde, isteklinin adı veya ticari unvanı (Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı, Ortakları) ile ihalenin adı zarf üzerinde yazılı ve zarfın ek yerleri imzalı olarak, en geç aşağıda tabloda belirtilen ihale saatlerinden 1 (bir) saat önce alındı belgesi karşılığı, Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatlerden sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.


6. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları zorunlu olup, dosya bedeli 300,00.-TL (ÜçyüzTL)’dir.


7. İhalesi Yapılacak Taşınmazlara İlişkin Bilgiler Tablosu:

Sıra No Mahalle / Mevkii Ada Parsel Taşınmaz No Cinsi Alanı İhale Kira Süresi Yıllık Muhammen Bedeli Geçici Tem. Bedeli % 3 Tarih Saat
1 Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 No:2 İşyeri 14 m2 5 6.750,00 TL 1.012,50 TL 05.02.2020 10.00
2 Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 No:8-C İşyeri 14 m2 5 9.600,00 TL 1.440,00 TL 05.02.2020 10.15
3 Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 No:9-B-C İşyeri 28 m2 5 12.000,00 TL 1.800,00 TL 05.02.2020 10.30
4 Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 37 37 No:17-C İşyeri 14 m2 5 6.500,00 TL 975,00 TL 05.02.2020 10.45
5 Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Kaş Otogar İçi 1 58 No:33-A İşyeri 26m2 2 8.200,00 TL 492,00 TL 05.02.2020 11.00
6 Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı İçi 1 58 No:33-N İşyeri 18 m2 2 7.000,00 TL 420,00 TL 05.02.2020 11.15
7 Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı İçi 1 58 No:33-S İşyeri 18 m2 2 7.000,00 TL 420,00 TL 05.02.2020 11.30
8 Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı İçi 1 58 No:33-V İşyeri 18 m2 2 7.000,00 TL 420,00 TL 05.02.2020 11.45
9 Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Kaş Otogar İçi 1 58 No:41 İşyeri 100 m2 2 25.000,00 TL 1.500,00 TL 05.02.2020 12.00
10 Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı Altı 1 58 No:2/O İşyeri 18 m2 2 7.000,00 TL 420,00 TL 05.02.2020 12.15
11 Andifli Mah. Belediye Hizmet Binası Altı 37 38 No:18/A-B İşyeri 24 m2 5 17.000,00 TL 2.550,00 TL 05.02.2020 13.30
12 Andifli Mah. Belediye Hizmet Binası Altı 37 38 No:18/F İşyeri 18 m2 5 16.500,00 TL 2.475,00 TL 05.02.2020 13.45
13 Andifli Mah. Belediye Pasajı 153 1 No:1-E İşyeri 13 m2 5 10.200,00 TL 1.530,00 TL 05.02.2020 14.00
14 Andifli Mah. Belediye Pasajı 153 1 No:1-G/H İşyeri 28 m2 5 17.000,00 TL 2.550,00 TL 05.02.2020 14.15
15 Andifli Mah. Belediye Pasajı 153 1 No:P 1-2 İşyeri 75 m2 5 21.500,00 TL 3.225,00 TL 05.02.2020 14.30
16 Andifli Mah. Belediye Pasajı 153 1 No:P-4 İşyeri 17 m2 5 4.500,00 TL 675,00 TL 05.02.2020 14.45
17 Andifli Mah. Belediye Pasajı 153 1 No:P 6 İşyeri 17 m2 5 4.500,00 TL 675,00 TL 05.02.2020 15.00
18 Andifli Mah. Belediye Pasajı 153 1 No:P 7-8 İşyeri 54 m2 5 14.000,00 TL 2.100,00 TL 05.02.2020 15.15
19 Andifli Mah. Çerçiler Mevkii Cumhuriyet Parkı Büfe İşyeri 20 m2 5 2.000,00 TL 300,00 TL 05.02.2020 15.30
20 Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı 18 7 Zemin Kat No:A5 İşyeri 40 m2 5 8.500,00 TL 1.275,00 TL 05.02.2020 15.45
21 Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı 18 7 Zemin Kat No:A6 İşyeri 7 m2 5 3.500,00 TL 525,00 TL 05.02.2020 16.00
22 Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı 18 7 Zemin Kat No:B9 İşyeri 28.20 m2 5 8.000,00 TL 1.200,00 TL 05.02.2020 16.15
23 Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı 18 7 Bodrum Kat No:C1 İşyeri 34 m2 5 7.500,00 TL 1.125,00 TL 05.02.2020 16.30
24 Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı 18 7 Zemin Kat No:C10 İşyeri 40 m2 5 9.000,00 TL 1.350,00 TL 05.02.2020 16.45
25 Andifli Mah. Hükümet Cad. 24 1 No:2/1 İşyeri 60 m2 3 40.000,00 TL 3.600,00 TL 05.02.2020 17.00
26 Andifli Mah. Ortaokul Sokak 37 30 No:3 İşyeri 10 m2 3 4.800,00 TL 432,00 TL 06.02.2020 10.00
27 Andifli Mah. Ortaokul Sokak 37 30 No:3/G İşyeri 20 m2 3 15.000,00 TL 1.350,00 TL 06.02.2020 10.15
28 Andifli Mah. Ortaokul Sokak 37 30 No:3/1 İşyeri 120 m2 5 62.000,00 TL 9.300,00 TL 06.02.2020 10.30
29 Andifli Mah. Ortaokul Sokak 37 30 No:3/2 İşyeri 100 m2 5 43.000,00 TL 6.450,00 TL 06.02.2020 10.45
30 Andifli Mah. Ortaokul Sokak 37 30 No:3-L İşyeri 20 m2 5 15.000,00 TL 2.250,00 TL 06.02.2020 11.00
31 Çukurbağ Mah. Alanyeri Mevkii 217 251 Arazi 24.654,50m2 5 2.500,00 TL 375,00 TL 06.02.2020 11.15
32 Gömbe Mah. Elmalı Cad. 186 1 No:14 İşyeri 103+93 m2 depo 5 9.000,00 TL 1.350,00 TL 06.02.2020 11.30
33 Gömbe Mah. Uçarsu Cad. 186 1 No:2/1 İşyeri 20m² 5 2.500,00 TL 375,00 TL 06.02.2020 11.45
34 Gömbe Mah. Uçarsu Cad. 186 1 No:2/3 İşyeri 45m² 5 6.000,00 TL 900,00 TL 06.02.2020 12.00
35 Gömbe Mah. Çataloluk Cad. 216 7 No:20 İşyeri 82 m2 5 7.500,00 TL 1.125,00 TL 06.02.2020 12.15
36 Gömbe Mah. Çataloluk Cad. 216 7 No:22/1 İşyeri 40 m2 5 4.800,00 TL 720,00 TL 06.02.2020 13.30
37 Kınık Mahallesi Belediye Hizmet Binası 175 25 No:3/1 İşyeri 335 m2 5 20.000,00 TL 3.000,00 TL 06.02.2020 13.45
38 Kınık Mah. Bel. Hiz. Bin. Altı 175 25 No:3/C İşyeri 20 m2 5 4.700,00 TL 705,00 TL 06.02.2020 14.00
39 Kınık Mah. Bel. Hiz. Bin. Altı 175 25 No:3/D İşyeri 20 m2 5 4.700,00 TL 705,00 TL 06.02.2020 14.15
40 Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi 102 1 B Blok No: B28 Sanayi Dükkânı 60 m2 5 5.000,00 TL 750,00 TL 06.02.2020 14.30
41 Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi 102 1 D Blok No:D21 Sanayi Dükkânı 60 m2 5 5.000,00 TL 750,00 TL 06.02.2020 14.45
42 Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi 102 1 D Blok No:D24 Sanayi Dükkânı 60 m2 5 5.000,00 TL 750,00 TL 06.02.2020 15.00
43 Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi 102 1 E Blok No:30/5-1 Eczane 91 m2 5 15.000,00 TL 2.250,00 TL 06.02.2020 15.15
44 Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi 102 1 E Blok No:30/5-2 Market 102 m2 5 16.000,00 TL 2.400,00 TL 06.02.2020 15.30
45 Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi 102 1 E Blok No:30/5-3 İşyeri 170m2 5 20.000,00 TL 3.000,00 TL 06.02.2020 15.45
46 Sütleğen Mah. 106 1 Ahşap Büfe/Çay bahçesi 10m² Büfe + 150m² Açık Alan 5 3.200,00 TL 480,00 TL 06.02.2020 16.00
47 Sinneli Mah. Köyiçi Mevkii 175 14 Arazi 13.784,28m2 3 1.200,00 TL 108,00 TL 06.02.2020 16.15
48 Yayla Kılınçlı Mah. 103 116 Arazi 26.921,47 m2 3 1.600,00 TL 144,00 TL 06.02.2020 16.30
49 Cemre Mah. Cemile Mevkii 154 3 Arazi 10.009,67 m2 3 1.200,00 TL 108,00 TL 06.02.2020 16.45