Yazdır

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2019/345 TLMT.
TAŞINMAZILARIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU:Bakırköy 18.İcra Müdürlüğü, 2019/345 Talimat sayılı dosyasında mevcut, Bağcılar Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu 29/03/2019 tarih, E. 2017296 Sayılı Yazısından; Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, 2372 Sokak No:8/A-8/B No'lu, 3551 ada, 13 parsel'in 15.09.2008 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Bağcılar Uygulama İmar Planında B-4 (Bitişik nizam, 4 kat) Konut alanında kaldığı ile 01.11.2005 tarih, 20056828 sayı ile yapı ruhsatının düzenlendiğinin, 1 nolu bağımsız bölümün 27.74 m2 net, 2 nolu bağımsız bölümün ise 21.23 m2 net kullanım alanına sahip olduğunun tespiti yapılmıştır.
TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ BEYANLAR:1-Bağcılar Belediye Başkanlığı 24/09/2007 Tarih, 3056-5082 Sayılı Yazısı(M.Bey 18947 Dos.)
2-Yönetim Planı-25/04/2006 Tarihli
1.SIRADA SATILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 3351 Ada, 13 Parsel, 200,51 m2 Yüzölçümlü, 18/200 Arsa Paylı, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 4.İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/413 Esas sayılı dosyasından yapılan 28/05/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satış konusu taşınmaz; 18/200 arsa paylı,1 noludepolu dükkanın erkek berberi olarak işletildiği ve dükkanın zemin döşemesinin seramik, doğramalarının alüminyum ve camlı olduğu iç ölçüsü itibari ile 18.24 m2-9,50(depo)=27.74 m2 net alana sahip olduğu tespit edilmiştir.Fiili durumda; 1 nolu 8/A iç kapı nolu dükkanın deposu hariç olmak üzere 18.24 m2'lik dükkan bölümünün erker berberi dükkanı olarak işletildiği,1 ve 2 nolu dükkanların depoları ile dükkanların içerisinden depo bölümüne inen merdivenlerin yapılmamış oluduğu, kaba inşaat seviyesinde olduğu her türlü belediye ve diğer kamu hizmetlerinden faydalanıldığının tespiti yapılmıştır. "denilmektedir.
Kıymeti : 210.000,00 TL
KDV Oranı : %18 (KDV oranlarının değişikliğine ilişkin yeni bir karar çıkması durumunda 1 ve 2 satış tarihlerinde düzeltme ilanı yapılmaksızın kanunen geçerli yeni oran esas alınacaktır.)
1. Satış Günü : 29/01/2020 günü 09:40 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 26/02/2020 günü 09:40 - 09:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.SIRADA SATILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 3351 Ada, 13 Parsel, 200,51 m2 Yüzölçümlü, 18/200 Arsa Paylı, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 4.İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/413 Esas sayılı dosyasından yapılan 28/05/2019tarihli bilirkişi raporuna göre "Satış konusu taşınmaz;18/200 arsa paylı, 2 nolu depolu dükkanın ise Emlakçı dükkanı olarak işletildiği ve dükkanın zemin döşemesinin seramik, doğramalarının alüminyum ve camlı olduğu, iç ölçüleri itibari ile 12,45 m2+8,75 m2(depo)=21.32 m2 net alana sahip olduğu ve 1 ve 2 nolu dükkanların depoları ile dükkanların içerisinden depo bölümüne inen merdivenlerin yapılmamış olduğu, kaba inşaat seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.Fiili durumda 2 nolu 8/B iç kapı nolu depolu dükkanın deposu hariç olmak üzere 12.48 m2'lik dükkan bölümünün emlakçı dükkanı olarak işletildiği, her türlü belediye ve diğer kamu hizmetlerinden faydalanıldığının tespiti yapılmıştır. "denilmektedir.
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %18 (KDV oranlarının değişikliğine ilişkin yeni bir karar çıkması durumunda 1 ve 2 satış tarihlerinde düzeltme ilanı yapılmaksızın kanunen geçerli yeni oran esas alınacaktır.)
1. Satış Günü : 29/01/2020 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 26/02/2020 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/345 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.