Yazdır

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Hasanbey Mahallesi Kıbrıs Caddesi 95 ada 64 parsel üzerinde bulunan 25 Numaralı Kapalı Modern Pazar Yerindeki 1 adet İş Yerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİK BULUNDUĞU KAT ALAN (M2) M² DEĞERİ (TL) MUH. BEDEL (TL) KDV MUAF GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
18 Dükkan 2.Kat 142 7.000,00 TL 994.000,00 TL 29.820,00 TL 24.01.2020 15:00


1- İhale 24 / 01 / 2020 tarihinde Cuma günü saat: 15:00 ‘de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılımcılardan istenecek belgeler:
İhaleye katılabilmek için;

Gerçek Kişiler:

 1. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

 2. T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı örneği/Fotokopisi,

 3. Noter tasdikli imza sirküleri,

 4. Nüfus müdürlüğünden onaylı adres belgesi,

 5. Şartname Bedeli 250,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,

 6. Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı),

 7. Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

 8. Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,

 9. İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

Tüzel Kişiler:

 1. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

 2. Noter tasdikli imza sirküleri,

 3. Onaylı adres belgesi,

 4. Şartname Bedeli 250,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,

 5. Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı),

 6. Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

 7. Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,

 8. Ticaret sicil gazetesi,

 9. İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)


2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47.Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 24/01/2020 Cuma günü saat 15:00‘e kadar Gümüşhane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimine teslim edeceklerdir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3- Konu ile ilgi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi'nden temin edilebilir.
4- Son müracaat tarihi 24/01/2020 Cuma günü saat 15:00'e kadar olup Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimi'ne yapılacaktır. İlanen duyurulur.