Yazdır
GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gönen Belediyesine ait 27 adet dükkan ve tarla kiraya verilecektir

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
29.01.2020 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen/BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile 3 ve 0 yıllığına kiraya verilecektir.
  2. - İhale 30.01.020 Perşembe günü saat 14.00’ de başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır. Talibi çıkmayan taşınmazlar 15 gün sonra 13.02.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
  3. - Geçici teminatlar muhammen bedelin % ’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Kesin Teminat ihale bedeli üzerinden % 6 oranında alınacaktır.
  4. - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

  1. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
  2. Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
  3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,
  4. Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
  1. - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
  2. - İhaleye girecekler gerekli evrakları 29.01.2020 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE LİSTESİ
SIRA NO MAHALLESİ MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
M2
CİNSİ KİRA
SÜRESİ
YILLIK / AYLIK MUHAMMEN BEDELİ % 3 GEÇİCİ TEMİNAT
1 ALTAY 10 SOKAK 3/C 307 66 10 DÜKKAN 3 YIL AYLIK 300,00 350,00
2 ALTAY ŞEHİT FEHMİ ERCAN CADDESİ 307 47 25 DÜKKAN 3 YIL AYLIK 1.300,00 1.410,00
3 ALTAY / DENİZKENT ORİKİDE SOKAK NO :4 460 44 100 DÜKKAN 3 YIL YILLIK 3.860,00 350,00
4 ALTAY / KARŞIYAKA 1517 8 2567 BİNA 10 YIL YILLIK 420,00 150,00
5 BALCI 109 1 639 TARLA 3 YIL YILLIK 250,00 50,00
6 ÇALICA 114 3 540 ARSA 3 YIL YILLIK 100,00 50,00
7 GÜNDOĞDU 244 SOKAK NO:61 100 BİNA 10 YIL YILLIK 420,00 150,00
8 HACIMENTEŞ KURUDERE 149 6 7.503 TARLA 3 YIL YILLIK 500,00 50,00
9 HAVUTÇA KÖY CİVARI 374 7050 TARLA 3 YIL YILLIK 700,00 70,00
10 HAVUTÇA KÖY İÇİ 1067 100 KAHVE 3 YIL YILLIK 50,00 50,00
11 KEÇELER KÖY İÇİ 1026 50 DÜKKAN 3 YIL YILLIK 290,00 50,00
12 ÖMERLER KÖY İÇİ 127 6 556 BAHÇE 3 YIL YILLIK 250,00 50,00
13 ÖMERLER KARADOĞAN 113 23 19300 TARLA 3 YIL YILLIK 1.000,00 100,00
14 PLEVNE 440 1 704 ARSA 10 YIL YILLIK 100,00 50,00
15 PLEVNE 150 1 672 ARSA 10 YIL YILLIK 100,00 50,00
16 PLEVNE 149 1 824 ARSA 10 YIL YILLIK 100,00 50,00
17 PLEVNE 149 2 552 ARSA 10 YIL YILLIK 100,00 50,00
18 SARIKÖY DEĞİRMENDERE CADDESİ NO: 6 E 4521 26 KAHVE 3 YIL AYLIK 320,00 350,00
19 SARIKÖY DEĞİRMENDERE CADDESİ NO: 6 FG 4521 26 DÜKKAN 3 YIL AYLIK 320,00 350,00
20 SARIKÖY DEĞİRMENDERE CADDESİ NO: 6 H 4521 26 DÜKKAN 3 YIL AYLIK 320,00 350,00
21 SARIKÖY ŞEHİT HASAN KILIÇ CADDESİ NO: 36/2 5915 80 KONUT 3 YIL AYLIK 230,00 250,00
22 SARIKÖY ŞEHİT HASAN KILIÇ CADDESİ NO: 110/4 KONUT 3 YIL AYLIK 230,00 250,00
23 SARIKÖY PTT CADDESİ NO: 3 D:3 4775 90 KONUT 3 YIL AYLIK 230,00 250,00
24 SARIKÖY 223 7 699 TARLA 3 YIL YILLIK 500,00 50,00
25 SEBEPLİ KAVAKLI DÜZ 130 4 5200 TARLA 3 YIL YILLIK 250,00 50,00
26 ULUKIR KÖY İÇİ 912 775 ARSA 3 YIL YILLIK 300,00 50,00
27 ULUKIR KÖY İÇİ 913 625 ARSA 3 YIL YILLIK 300,00 50,00